feed-image Ροή Ειδήσεων
25 | 08 | 2019

Φορολογικά

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΟΙΚ. 2/66656/0004/2016. Τροποποίησητηςαριθμ.2/68151/0004/23.10.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτο 12 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1113150/2016. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Β΄ 543) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών. 12 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1120557/2016. Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β΄ 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2873/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016. 26 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1120/2016. Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25 Ιουνίου 2016 στις Δημοτικές Ενότητες Τεγέας, Κορυθίου και Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης και στους οικισμούς Μηλιάς των Τ.Κ. Νεσ 11 Αυγούστου 2016
Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε θέματα Κώδικα Διοιητικής Διαδικασίας 21 Μαϊος 2016
NOMOΣ 4387/2016. Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 14 Μαϊος 2016
ΠΟΛ. 1048/2016. Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την πίστωση λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα. 27 Απριλίου 2016
ΠΟΛ. 1042/2016. Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015. 06 Απριλίου 2016
ΠΟΛ. 1041/2016. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 06 Απριλίου 2016
ΠΟΛ. 1038/2016. Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει.. 05 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1044454/2016. Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα παραγεγραμμένων ετών, τα οποία δηλώνονται στο επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών. 01 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1050881/2016. Διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας στις περιπτώσεις εισαγωγής δειγμάτων και δωρεάν αποστελλόμενων εμπορευμάτων. 03 Απριλίου 2016
ΠΟΛ. 1036/2016. Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 29 Μαρτίου 2016
ΠΟΛ. 1035/2016. Κοινοποίηση της 47/2015 Γνωμοδότησης της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. 29 Μαρτίου 2016
ΠΟΛ. 1034/2016. Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (ΦΕΚ 1657/Β΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N.3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α΄). 30 Μαρτίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1037006/2016. Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 2827/1.2.2016 Ερώτηση. 02 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1036028/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο ισχύος του συμπληρωματικού ορίου που χορηγήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1061/08, το όριο απαλλαγής με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1167/2015 και τα απαιτούμενα με την 2869/87 δικαιολογητικά. 01 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1037500/2016. Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 2587/22.01.2016 Ερώτηση. 03 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1037302/2016. Φορολογική μεταχείριση της κρατικής χρηματοδότησης που εισπράττει Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την υλοποίηση προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης στην περιφέρεια Ηπείρου. 02 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ 22136/2016. Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης προέδρου και μελών της επιτροπής διενέργειας σεμιναρίων του άρθρου 8 του Π.Δ. 340/1998. 02 Απριλίου 2016
ΠΟΛ. 1009/2016. Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας. 30 Μαρτίου 2016
NOMOΣ 4330/2015. Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 07 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1053230/14. Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13. 04 Απριλίου 2014
Νόμος 3986/11. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 15 Σεπτεμβρίου 2011
ΝΟΜΟΣ 3943/11.Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής , στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών 14 Σεπτεμβρίου 2011
ΝΟΜΟΣ 3899/10. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας. 17 Δεκεμβρίου 2010
ΠΟΛ. 1021/08. Οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1262/1993 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004. 06 Φεβρουαρίου 2008
ΥΠΟΙΚ. 1039503/07. Συμπλήρωση – τροποποίηση της 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. 24 Απριλίου 2007
ΠΟΛ. 1131/06. Κοινοποίηση διατάξεων νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α΄) περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και αντικατάστασης των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄), προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικ 16 Νοεμβρίου 2006
ΝΟΜΟΣ 2873/2000. Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις 28 Δεκεμβρίου 2000
ΠΟΛ. 1310/1996. Προσδιορισμός κατ΄ άρθρο 41 α του Ν.1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. 30 Μαρτίου 2016
ΠΟΛ. 1149/1994. Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα. 01 Απριλίου 2016
Φορο - Λογιστική Ενημέρωση 30 Νοεμβρίου -0001