Κεντρικό Μενού

Ε3 Έντυπο

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ε. 2028/2024. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023. 19 Απριλίου 2024
Α. 1060/2024. Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3. 19 Απριλίου 2024
Εγχειρίδιο. Οδηγίες Συμπλήρωσης Ε3 Φορολογικού Έτους 2023. 17 Μαϊος 2024
Εγχειρίδιο. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη συμπλήρωση του Ε3. 17 Μαϊος 2024
Α. 1091/2023.Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1040/2023 απόφασης «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, του τρόπου και της διαδικασίας διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων εξαίρεσης από το τέλος επιτηδεύματος της παρ. 3α του άρθρου 31 του 29 Ιουνίου 2023
Α. 1039/2023. Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3. 30 Μαρτίου 2023
Ε. 2018/2023. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2022. 31 Μαρτίου 2023
Οδηγίες από την ΑΑΔΕ για την συμπλήρωση των δηλώσεων Φορολογίας εισοδήματος 01 Απριλίου 2022
Ε. 2025/2022. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2021. 22 Μαρτίου 2022
Α. 1032/2022. Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3. 15 Μαρτίου 2022
Ε. 2146/2021. Τροποποίηση της αριθμ. Ε. 2112/2021 εγκυκλίου με την οποία δόθηκαν οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020, αναφορικά με 15 Ιουλίου 2021
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις συμπλήρωσης κωδικών για την κάλυψη τεκμηρίων 07 Ιουνίου 2021
Ε. 2122/2021. Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020. 15 Ιουνίου 2021
Α. 1112/2021. Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3. 24 Μαϊος 2021
Ε. 2112/2021. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020. 25 Μαϊος 2021
Οδηγός συμπλήρωσης δήλωσης Ν φορολογικού έτους 2019 28 Μαϊος 2020