20 | 07 | 2019
Αθήνα 21/09/2016
Αρ. πρωτ.:  Αρ.Πρωτ. Σ81/41

ΘΕΜΑ: Τύπος εύρεσης του χρέους για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4387/2016.
 
Σε συνέχεια της εγκυκλίου 29/2016, σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Γ99/73/7.9.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής, με το οποίο προσδιορίζεται ο τύπος εύρεσης του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016 , οι οποίες, όπως είναι γνωστό, εφαρμόζονται πλέον από 13.5.2016 για όλες τις αποφάσεις που εκδίδονται σχετικά με την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.
Σχετικά άρθρα