21 | 07 | 2019

Αθήνα 15/05/2015
Αρ. πρωτ.: Σ48/38

ΙΚΑ 22

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2015.

ΣΧΕΤ: Η εγκ. 38/2014 και το με αρ. πρωτ. Σ48/68/15.9.2014 Γενικό Έγγραφο

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση σας την αριθ. Φ80000/47819/1856/16.2.2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2015, η οποία έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΝ6Κ465ΦΘ5-ZGJ.
Ο χρόνος πρώτης καταβολής του επιδόματος και τυχόν αναδρομικών ποσών έτους 2015 στους δικαιούχους καθώς και σχετικές οδηγίες θα γνωστοποιηθούν με μεταγενέστερο έγγραφο, δεδομένου ότι προς το παρόν, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου των δικαιούχων μέσω της διασταύρωσης των αρχείων της Γ.Γ.Π.Σ. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Σχετικά άρθρα