20 | 07 | 2019

Αθήνα 29/04/2015
Αρ. πρωτ.: Α11/97

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του αρθ.30 του Ν.4320/2015 σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα.

ΣΧΕΤ.: το με αριθ. πρωτ. Φ.80000/159/3-4-2015 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. Φ.80000/159/3-4-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το οποίο μας γνωστοποιούνται οι διατάξεις του αρθ. 30 του Ν.4320/2015 , επισημαίνοντας τα εξής:

Με την Εγκ.8/2015 δόθηκαν οδηγίες για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας κατά το ασφαλιστικό έτος 1/3/2015 - 29/2/2016, έπειτα από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.
Με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη, προβλέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» και «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2015 έως 29/2/2016, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

Σχετικά άρθρα