19 | 09 | 2018

Αθήνα 17/03/2015
Αρ. πρωτ.: Γ23/4

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ή και στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), κατόπιν εξαγοράς, του προσωπικού που υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Σχετ.: Η εγκύκλιος 66/2014

Κοινοποιούμε συμπληρωματικές οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) που παρατίθενται στο με αρ. πρωτ. Φ80000/85/5/21.1.12015 έγγραφο και οι οποίες αφορούν την ερμηνεία των εν θέματι διατάξεων.
Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, δηλαδή ότι ενεργοποιείται από την ημερομηνία αυτή και μετά, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι ο χρόνος αυτός αξιοποιείται για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με προϋποθέσεις που ίσχυσαν στο παρελθόν (π.χ. μέχρι 31.12.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 ή μέχρι 31.12.2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012).
Τέλος, από τη γραμματική διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης συνάγεται ότι η διάταξη αφορά τους ασφαλισμένους οι οποίοι μέχρι 23/7/2013 υπηρετούσαν σε θέσεις Σχολικών Φυλάκων.

Σχετικά άρθρα