Open menu
26 | 09 | 2021

IΚΑ 26/11/2008
Ε40/414

 

Θέμα: Διευκρινίσεις για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με προβλήματα που προέκυψαν σε περιπτώσεις υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα, όταν το περιεχόμενο (σύνολα ημερών ασφάλισης αποδοχών και εισφορών των επιμέρους εγγραφών καθώς και συνολικός αριθμός εργαζομένων) υποβληθείσας και παραληφθείσας Α.Π.Δ. δεν συμφωνεί (υπολείπεται) με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο αποδεικτικό παραλαβής, αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισής της στο δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., θέτουμε υπόψη σας τα εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 του Ν. 2972/01 (ΦΕΚ 291 Α΄/27-12-01) και 18 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» (ΦΕΚ 414 Β΄/5-4-02), όπως ισχύει σήμερα (εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 54/04), οι εργοδότες, από 1/1/2002 και μετά, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία (αποδοχές, ημέρες ασφάλισης, εισφορές κ.λ.π.) για το σύνολο του προσωπικού τους, που ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε μηχανογραφική επεξεργασία, προκειμένου στη συνέχεια αφενός οι εργαζόμενοι να τακτοποιηθούν ασφαλιστικά, με την ενημέρωση της ασφαλιστικής τους ιστορίας και την έκδοση του «Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» και αφετέρου να διαμορφωθεί η «εικόνα» του εργοδότη, ως προς την εκπλήρωση ή μη των υποχρεώσεών του έναντι του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..
Στους εργοδότες, που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταχώρησαν στις ήδη υποβληθείσες Κανονικές (01) Α.Π.Δ. τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία συγκεκριμένης μισθολογικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσουν τα ελλείποντα στοιχεία με Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ.(άρθρο 17 παρ. 2 περ. δ΄ του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.», όπως ισχύει σήμερα).
Επίσης, στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 της Φ21/οικ.2739/23-1-2002 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι και προϋποθέσεις υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου» (ΦΕΚ 87 Β΄/30-1-02) ορίζεται ότι :
«............3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της Α.Π.Δ. εμφανίζεται από το μηχανογραφικό σύστημα επεξεργασίας των Α.Π.Δ., στην οθόνη του Η/Υ του εργοδότη, σχετικό μήνυμα με τα παρακάτω στοιχεία, που αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής, αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης και μπορεί να εκτυπωθεί από τον εργοδότη.
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι τα εξής :

α) Αριθμός καταχώρισης Α.Π.Δ.,
β) ημερομηνία υποβολής, που είναι η ημερομηνία καταχώρισης της Α.Π.Δ. στο μηχανογραφικό σύστημα επεξεργασίας των Α.Π.Δ.,
γ) αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) ή Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ), ή και οι δύο σε περίπτωση που ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος διαθέτει και τους δύο,
δ) ΑΦΜ του εργοδότη,
ε) μισθολογική περίοδος και έτος στα οποία αναφέρεται η Α.Π.Δ.,
στ) συνολικός αριθμός ασφαλισμένων που έχουν δηλωθεί στην Α.Π.Δ.,
ζ) συνολικό ποσό εισφορών,
η) συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης.

Με την αποδοχή και επιτυχή καταχώριση της Α.Π.Δ., αποδίδεται αυτόματα στον αποστολέα – εργοδότη μοναδικός αριθμός καταχώρισης της Α.Π.Δ..
Η ανωτέρω Α.Π.Δ., με τον αριθμό καταχώρισής της και την ημερομηνία υποβολής της αποτελεί για τον εργοδότη αντίγραφο της υποβληθείσας Α.Π.Δ..
Εάν για την ίδια μισθολογική περίοδο υποβληθεί διπλή Α.Π.Δ., τόσο μέσω διαδικτύου όσο και σε υποκατάστημα ή παράρτημα Ι.Κ.Α., γίνεται δεκτή η Α.Π.Δ. που υποβλήθηκε στο υποκατάστημα ή παράρτημα Ι.Κ.Α. και απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω διαδικτύου.
4. Το μηχανογραφικό σύστημα επεξεργασίας των Α.Π.Δ. διενεργεί αυτόματα ελέγχους στα στοιχεία ταυτοποίησης καθώς και στα απαιτούμενα για τη χρέωση του εργοδότη στοιχεία. Εάν από τους ελέγχους διαπιστωθούν λάθη, ακολουθείται η διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής αυτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2972/2001..........».
¶ρα, το περιεχόμενο του αναφερόμενου στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση αποδεικτικού παραλαβής, αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης της υποβληθείσας μέσω διαδικτύου Α.Π.Δ. αποτελεί για τον εργοδότη, το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και οποιονδήποτε τρίτο επίσημη επιβεβαίωση των στοιχείων της (επωνυμία εργοδότη, μισθολογικές περίοδοι που αφορά, συνολικός αριθμός εργαζομένων, συνολικά ποσά : αποδοχών, εισφορών κ.λ.π.).
Εάν από την μετέπειτα μηχανογραφική επεξεργασία των επί μέρους εγγραφών της υποβληθείσας Α.Π.Δ. και την οριστικοποίησή της διαπιστωθεί ότι, τα προκύπτοντα συνολικά ποσά των αποδοχών και εισφορών τους, δεν συμφωνούν (υπολείπονται) με αυτά του αποδεικτικού επιτυχούς καταχώρησής της στο δικτυακό τόπο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., διότι στο αντίστοιχο μηχανογραφικό αρχείο δεν συμπεριλήφθησαν όλοι οι εργαζόμενοι ή όλοι οι τύποι αποδοχών, απαιτείται η υποβολή αντίστοιχης Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. με τα ελλείποντα ασφαλιστικά στοιχεία.
Αυτές οι Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ., εφόσον παρήλθε η προθεσμία υποβολής των αντίστοιχων Κανονικών (01) Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, πρέπει να υποβληθούν χειρόγραφα ή με μαγνητικό μέσο στο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο υπάγεται η έδρα της επιχείρησης ή το οικοδομοτεχνικού έργο, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, διότι κατ΄ ουσίαν ο εργοδότης έχει ήδη γνωστοποιήσει στο Ίδρυμα το περιεχόμενό τους με την υποβολή της αντίστοιχης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, πλήν όμως δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθεί ότι αυτό (ως προς τις επιμέρους εγγραφές κατά εργαζόμενο) δεν ήταν πλήρες.
Τονίζεται ότι, η εν λόγω απαλλαγή από κυρώσεις αφορά αποκλειστικά την υποβολή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. στα Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που αποβλέπει στην γνωστοποίηση - συμπλήρωση των ελλειπόντων από την Κανονική (01) Α.Π.Δ. ασφαλιστικών στοιχείων, τα οποία δεν συμπεριλήφθησαν ως επί μέρους εγγραφές σ΄ αυτή, αλλά συνυπολογίστηκαν για τον καθορισμό των συνολικών ποσών αποδοχών, εισφορών κ.λ.π.. Ωστόσο, δεν επεκτείνεται σε καμία περίπτωση αναδρομικής ασφάλισης εργαζομένων (εξ΄ ολοκλήρου ή για ορισμένους τύπους αποδοχών), μέσω εκπρόθεσμης υποβολής Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπεριλήφθηκαν τα ασφαλιστικά τους στοιχεία (ούτε καν στα συνολικά ποσά εισφορών, αποδοχών κ.λ.π.) στην αρχική Α.Π.Δ..
Παραδείγματα :
α) Κανονική Α.Π.Δ. υποβλήθηκε (εμπρόθεσμα) μέσω διαδικτύου.
Σύμφωνα με το αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρισής της περιλαμβάνει :5 εργαζόμενους, 375 ημέρες ασφάλισης, 15.000,00 € αποδοχές και 6.609,00 € εισφορές.
Από την μηχανογραφική επεξεργασία προκύπτει ότι η Α.Π.Δ. περιλαμβάνει :4 εργαζόμενους, 300 ημέρες ασφάλισης, 12.000,00 € αποδοχές και 5.287,20 € εισφορές.
Με Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ., που υποβλήθηκε στο οικείο Υποκατάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αντίστοιχης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, δηλώθηκαν :1 εργαζόμενος, 75 ημέρες ασφάλισης, 3.000,00 € αποδοχές και 1321,80 € εισφορές.
Γι΄ αυτήν τη Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. δεν θα επιβληθούν κυρώσεις για εκπρόθεσμη υποβολή της.
β) Κανονική Α.Π.Δ. υποβλήθηκε (εμπρόθεσμα) μέσω διαδικτύου.
Σύμφωνα με το αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρισής της περιλαμβάνει :5 εργαζόμενους, 375 ημέρες ασφάλισης, 15.000,00 € αποδοχές και 6.609,00 € εισφορές.
Από την μηχανογραφική επεξεργασία προκύπτει ότι η Α.Π.Δ. περιλαμβάνει :4 εργαζόμενους, 300 ημέρες ασφάλισης, 12.000,00 € αποδοχές και 5.287,20 € εισφορές.
Με Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ., που υποβλήθηκε στο οικείο Υποκατάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αντίστοιχης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, δηλώθηκαν :
2 εργαζόμενοι, 150 ημέρες ασφάλισης, 6.000,00 € αποδοχές και 2.643,60 € εισφορές.
Γι΄ αυτήν τη Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. θα επιβληθούν κυρώσεις, για εκπρόθεσμη υποβολή της μόνο για τις εισφορές που αφορούν τον έναν από τους δύο εργαζόμενους και αφού προηγουμένως διενεργηθεί έλεγχος και γίνει δεκτή ως προς αυτόν, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ΄ αριθμ. Γ99/1/90/19-6-2002 (κεφ. Ι) Γενικού Εγγράφου μας.
Για λόγους χρηστής διοίκησης κρίνεται αναγκαίο να μην επιβάλλονται κυρώσεις, με τη σύνταξη Πράξεων Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.), για εκπρόθεσμες υποβολές Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. στα Υποκαταστήματα/ Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που αποβλέπουν στη συμπλήρωση Κανονικών (01) Α.Π.Δ., όπως περιγράφεται ανωτέρω, οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι τη λήψη του παρόντος. Σε όσες περιπτώσεις έχουν ήδη καταλογισθεί πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών, οι αντίστοιχες Π.Ε.Π.Ε.Ε. πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν (χωρίς αίτηση) με απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματος και να σταλούν σχετικές καταστάσεις διαγραφών στα αρμόδια Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή τις Ταμειακές Υπηρεσίες των οικείων Υποκαταστημάτων. Εφόσον εκκρεμούν ενστάσεις εργοδοτών αυτές θα τεθούν στο αρχείο, μετά την οίκοθεν ακύρωση των προσβαλλόμενων Π.Ε.Π.Ε.Ε.. Εάν οι Τ.Δ.Ε. έχουν ήδη λάβει αποφάσεις, απορρίπτοντας τις ενστάσεις των εργοδοτών, θα πρέπει οι υποθέσεις να επανεισαχθούν, προκειμένου αυτές (οι ενστάσεις) να γίνουν τελικά δεκτές και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες Πράξεις Επιβολής.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm