Open menu
07 | 12 | 2023

Αθήνα 27/06/2014
Αρ. πρωτ.: 
Ε85/43

ΙΚΑ 48


ΘΕΜΑ: Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού - Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας - Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) - Επιβολή άλλων κυρώσεων.


ΣΧΕΤ .: Το υπ΄ αριθμ.: Ε85/39/2-6-2014 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Μετά την έκδοση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89/11-4-2014 τ.Α΄) περί κατάργησης, από 1/6/2014 της υποχρέωσης τήρησης του Ε.Β.Κ.Ν.Π., σας κοινοποιούμε με την παρούσα την υπ΄ αριθμ.: Φ.11321/11115/802/2-6-2014, (ΦΕΚ 1551/12-6-2014 τ.Β΄), απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Ύψος και τρόπος υπολογισμού των προστίμων και κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά δέσμια αρμοδιότητα, από τη Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία και συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών» και σας παρέχουμε τις κάτωθι οδηγίες για την εφαρμογή της:

 

ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ -ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ


Α. ΓΕΝΙΚΑ

Με τη κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της περ. 6 της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89/11-4-2014 τ.Α), καθορίζονται:

Άρθρο 1:

  • Η επιβολή κυρώσεων, κατά δέσμια αρμοδιότητα των ελεγκτών της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των αρμοδίων υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά την διαπίστωση της μη αναγραφής εργαζομένου ή εργαζομένων στο έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

  • Το ύψος, ανά κατηγορία, της διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο), για την μη αναγραφή εργαζόμενου στο Πίνακα Προσωπικού.

  • Το είδος και η διαδικασία επιβολής άλλων κυρώσεων, πέραν των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος υπότροπου για τις ανωτέρω παραβάσεις, εργοδότη.

Άρθρο 2: Η επιβολή διοικητικής κύρωσης και το ύψος αυτής (αυτοτελές πρόστιμο), για την περίπτωση μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού).

Με την ίδια Υπουργική Απόφαση:

Άρθρο 3: Ρυθμίζεται το θέμα, της μη επιβολής περισσότερων του ενός προστίμου, για την ίδια αιτία, εντός της ίδιας ημέρας.
Άρθρο 4:  Περιγράφεται η διαδικασία διαπίστωσης καταγραφής και βεβαίωσης του είδους της παράβασης, η σύνταξη και επίδοση των Πράξεων Επιβολής Προστίμου, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων αυτών, η παρεχόμενη έκπτωση στις περιπτώσεις εμπρόθεσμης καταβολής, καθώς και το είδος του ενδίκου μέσου και το όργανο επίλυσης της ανακύπτουσας διαφοράς, στην περίπτωση αμφισβήτησης.
Άρθρο 5: Ορίζονται τα αρμόδια όργανα για τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των ελέγχων Σ.ΕΠ.Ε. και Ε.ΥΠ.Ε.Α..

Β. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Με την υπ΄ αριθμ.: 5072/6/25-2-2013 (ΦΕΚ 449/Β΄/25-2-2013), απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ.: 28153/126/30-8-2013 (ΦΕΚ 2163, Β΄) όμοια, τέθηκε σε ισχύ από 1/3/2013, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», μέσω του οποίου καταγράφονται με ηλεκτρονικό τρόπο οι ροές μισθωτής απασχόλησης, με την αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο και για κάθε περιοχή της χώρας, κρίσιμων στοιχείων που αφορούν στις προσλήψεις, αποχωρήσεις μισθωτών.
Στο εν λόγω Π.Σ. υποβάλλονται, υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, τα έντυπα:

α) Ε3. Αναγγελία Πρόσληψης.
β) Ε4. Πίνακας Προσωπικού.
γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.
ε) Ε7. Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.
στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης.
ζ) Ε9. Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας.
η) Ε10. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Τα έντυπα Ε3 και Ε4 υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.
Σημειώνεται ότι, από τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.2874/2000 ΦΕΚ 286 Α\ 29-12-2000) προβλέπεται η υποχρέωση ετήσιας κατάθεσης, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., του Εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) από το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν εργαζόμενους, εντός του χρονικού διαστήματος από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου και επιπλέον, η υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικού Εντύπου Ε4 για κάθε νέα πρόσληψη, ταυτόχρονα με την υποβολή του Εντύπου Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης).
Πέραν των υποχρεώσεων αυτών, οι εργοδότες υποχρεούνται να αναρτούν σε εμφανές σημείο στους χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων, το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού).
Ειδικά οι νέοι εργοδότες οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη προσωπικού για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα Έντυπα Ε3 και Ε4, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή τους ως εργοδότες στο Ενιαίο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω του αρμοδίου Υποκαταστήματος.
Ως ημερομηνία υποβολής των Εντύπων, θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών, στο Σύστημα, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - εργοδότη, μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου. Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή.
Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. ή και του Ο.Α.Ε.Δ., σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσία τους.
Στα ως άνω έντυπα Ε3 και Ε4, εμπεριέχονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που αναγράφονται στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. και τα οποία, αφορούν στα προσωπικά στοιχεία του εργαζόμενου (όνομα, επίθετο, όνομα πατρός), στην ημερομηνία πρόσληψης, στον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου, στην ειδικότητα και στις αποδοχές, (μισθός ή ημερομίσθιο).
Με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, καθιερώθηκε από 1/3/2013 ως υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» των εντύπων Ε3 και Ε4, κατά την πρόσληψη των εργαζομένων και πριν αναλάβουν εργασία.
Κατόπιν αυτών, κρίθηκε σκόπιμο να καταργηθεί η υποχρέωση των εργοδοτών να τηρούν ταυτόχρονα και παράλληλα σε χειρόγραφη μορφή το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4255/2014, και κατ΄ ακολουθία καταργείται και η επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ε.Β.Κ.Ν.Π., όπως ήδη, σας έχει γνωστοποιηθεί με το αναφερόμενο στα σχετικά, Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ως άνω κατάργηση του Ε.Β.Κ.Ν.Π. και των αντίστοιχων κυρώσεων ισχύει για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 1/6/2014 και εφεξής.

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ Ε.Β.Κ.Ν.Π. -ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ.

Όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 Ν.4255/2014, τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, τηρούνται ως 31/5/2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα, στους χώρους απασχόλησης, για δέκα (10) έτη από τη νόμιμη θεώρηση τους και επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Διευκρινίζεται ότι, ειδικά για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ως νόμιμη θεώρηση εκλαμβάνεται η αναγραφή σχετικής επισημειωματικής πράξης του αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου, επί του δεύτερου φύλλου του βιβλίου, που παραμένει ως στέλεχος, μετά την αποκοπή του πρώτου φύλλου από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, κατά την διενέργεια του ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα τις ισχύουσες οδηγίες μας.
Παράβαση της υποχρέωσης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περ. στ. της παρ. 9 του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/51 (Σχετ. Εγκ. 38/98 κ.α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την ισχύ, του παρόντος άρθρου, δηλαδή μέχρι 31/5/2014, επιφέρουν την επιβολή της ίδιας διοικητικής κύρωσης (ΠΕΠΑΕ) και του αντίστοιχου ύψους προστίμου που ίσχυαν την προαναφερόμενη ημερομηνία, οι δε Καταλογιστικές Πράξεις, βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία, ενώ τυχόν αμφισβητήσεις κατ΄ αυτών, επιλύονται, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, (άρθρο 120).

Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε. ΥΠ.Ε.Α. ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 που ισχύουν από 1/6/2014, και με την προαναφερόμενη εκδοθείσα κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού, Υπουργική Απόφαση, τροποποιούνται, μετά την κατάργηση του Ε.Β.Κ.Ν.Π., οι αρμοδιότητες των ελεγκτών της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των αρμοδίων υπαλλήλων των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ανατίθεται στα όργανα αυτά, η διενέργεια επιτοπίων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακα Προσωπικού).
Επίσης, ανατίθεται ο έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Οι Ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ιδρύματος, που κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλουν διοικητική κύρωση (πρόστιμο), κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.
Επιπλέον ελέγχουν την τήρηση από αυτόν του Πίνακα Προσωπικού και επιβάλλουν αμελλητί, διοικητική κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), στην περίπτωση μη τήρησης του Πίνακα.
Σημειώνεται ότι ως ισχύοντας Πίνακας Προσωπικού θεωρείται ο πίνακας, που κατά τα προαναφερθέντα, έχει κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και αφορά στην χρονική περίοδο αναφοράς του ελέγχου.

Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, οι παραβάσεις και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα καθορίζονται ως ακολούθως:

Α) Παράβαση : Μη αναγραφή εργαζομένου στο έντυπο Ε4 (Πίνακα Προσωπικού).
Επιβαλλόμενο Πρόστιμο:

Ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για αδήλωτο εργαζόμενο -υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο - εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012.

Συγκεκριμένα για κάθε εργαζόμενο που δεν έχει αναγραφεί στον Πίνακα Προσωπικού επιβάλλεται πρόστιμο ως ακολούθως.
 

 

ΜΙΣΘΟΣ

ΕΠΙ ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

586,08

18

10.549,44 €

ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

510,95

18

9.197,10 €

 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΠΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

26,18

403

10.550,54 €

ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

22,83

403

9.200,49 €Επισημαίνουμε ότι, κατά την σχετική θεωρία και την πάγια νομολογία των δικαστηρίων, ο όρος υπάλληλος αποδίδεται στον εργαζόμενο που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καταβάλλει κατά κύριο λόγο πνευματικές δυνάμεις, ενώ ο όρος εργατοτεχνίτης αποδίδεται στον εργαζόμενο, ο οποίος κατά την εκτέλεση της εργασίας του χρησιμοποιεί σωματική και χειρωνακτική ικανότητα.

Άλλες Κυρώσεις:

Σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο εδαφ. β΄. του άρθρου 1 της κοινοποιημένης Υπουργικής Απόφασης, σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται πέραν των ανωτέρω χρημάτων προστίμων και το διοικητικό μέτρο της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των οριζομένων στο εδ. β΄ παρ.3 του άρθρου 23 σε συνδυασμό με το εδ. Β της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/5-8-2011 τ.Α΄). Τυχόν αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή.

Β) Παράβαση:

Μη τήρηση του Πίνακα Προσωπικού (Ε4) από τον υπόχρεο εργοδότη.
Επιβαλλόμενο Πέραν του ανωτέρω προστίμου που επιβάλλεται για την μη Πρόστιμο : αναγραφή εργαζόμενου στο Πίνακα Προσωπικού, καθιερώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης Υ.Α., ειδική αυτοτελής κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), που επιβάλλεται από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις περιπτώσεις μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού).
Το αυτοτελές επιβαλλόμενο πρόστιμο για την παράβαση αυτή, ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ και επιβάλλεται σωρευτικά και ανεξάρτητα από την επιβολή του προστίμου που αφορά στην μη αναγραφή εργαζομένου στο Πίνακα Προσωπικού.
Η κατά δέσμια αρμοδιότητα επιβολή των προαναφερομένων διοικητικών κυρώσεων, αφορά στην δυνατότητα των ελεγκτών της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των αρμοδίων υπαλλήλων Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να επιβάλλουν άμεσα τις κυρώσεις αυτές, ταυτόχρονα με την διαπίστωση των παραβάσεων και χωρίς την προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων ή τυχόν διευκρινίσεων.

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όπως προαναφέρθηκε, αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την διαπίστωση των ανωτέρω παραβάσεων και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, ορίζονται οι ελεγκτές της Ε. ΥΠ. Ε. Α. και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υποκαταστημάτων.
Τα όργανα αυτά, κατά την διενέργεια των ελέγχων, πέρα της έρευνας για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, διενεργούν ειδικό έλεγχο κατά τα προαναφερόμενα.
Ταυτόχρονα συντάσσουν επιτόπου το επισυναπτόμενο έντυπο: «ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ», το οποίο εν συνεχεία επιδίδουν, κατά τα συνήθη, στον εργοδότη.
Σημειώνεται ότι τα επισυναπτόμενα στην παρούσα Δελτία Ελέγχου αποτελούν Υποδείγματα που θα συμπληρώνονται από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. εις τριπλούν και από τους υπαλλήλους των Υποκαταστημάτων εις διπλούν.
Για την συμπλήρωση του Δελτίου Ελέγχου, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην καταγραφή των ορθών ατομικών και ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολουμένων.
Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραλείπεται η συμπλήρωση των στηλών που αναφέρονται στην ηλικία και στην κατηγορία - ειδικότητα των εργαζομένων, καθόσον από τα στοιχεία αυτά, καθορίζεται το ύψος του προστίμου που πρόκειται να επιβληθεί.
Για απασχολούμενους κάτω των 25ετών, η ένδειξη στην οικεία στήλη θα παραμένει κενή, ενώ ως κατηγορία θα αναφέρεται ανάλογα ο όρος «εργατοτεχνίτης» ή «υπάλληλος» η δε στήλη θα συμπληρώνεται και με την ειδικότητα.
Επίσης στο Δελτίο Ελέγχου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου ή η αύξουσα αρίθμηση, η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας του ελέγχου, η απογραφή ή μη του εργοδότη στα Μητρώα Εργοδοτών, καθώς επίσης και τυχόν παρατηρήσεις ή ειδικές διαπιστώσεις του ελέγχου, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη της Πράξης Επιβολής Προστίμου.
Το Δελτίο Ελέγχου υπογράφεται από τους διενεργήσαντες τον έλεγχο υπαλλήλους, επιδίδεται ενυπόγραφα στον υπεύθυνο εργοδότη ή στον εκπρόσωπο του, ενώ αντίγραφο θα τίθεται στο φάκελο εργοδότη που τηρείται στο αρμόδιο Υποκατάστημα.

2. ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύνταξη- Επίδοση - Καταβολή Προστίμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης μετά την σύνταξη και την επίδοση του Δελτίου Ελέγχου στον υπόχρεο εργοδότη, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, συντάσσεται σε βάρος του και επιδίδεται άμεσα και πάντως όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την σύνταξη και επίδοση του Δελτίου Ελέγχου, η ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Π.Ε.Π.) σε ειδικό προς τούτο έντυπο, Υπόδειγμα του οποίου, σας κοινοποιούμε με την παρούσα.
Στη Πράξη Επιβολής Προστίμου προσδιορίζεται το ύψος της κύρωσης (πρόστιμο) που αντιστοιχεί στην παράβαση που βεβαιώθηκε, αναγράφονται τα στοιχεία του υπόχρεου εργοδότη (φυσικού ή νομικού προσώπου) καθώς και τα πλήρη στοιχεία των μισθωτών που βρέθηκαν να απασχολούνται, δίχως να έχουν αναγραφεί στο Πίνακα Προσωπικού, (Εντυπο Ε4).
Εάν κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης είναι αναπόγραφος, συντάσσεται το Δελτίο Ελέγχου και διαβιβάζεται με τυχόν άλλα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, στο αρμόδιο Υποκατάστημα για την αυτεπάγγελτη απογραφή του εργοδότη, στα Μητρώο Εργοδοτών και στην περίπτωση αυτή η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την απογραφή του εργοδότη, από το Ελεγκτικό Όργανο που συνέταξε το Δελτίο Ελέγχου.
Ειδικά και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/7/2014 και για λόγους αναπροσαρμογής των λογισμικών εφαρμογών του Ο.Π.Σ./ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου συντάσσονται και επιδίδονται, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την σύνταξη και επίδοση του Δελτίου Ελέγχου.
Η Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) κοινοποιείται στον υπόχρεο εργοδότη σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αναφέρονται στην διαδικασία επίδοσης των Καταλογιστικών Πράξεων και στην τήρηση του ουσιώδους τύπου της νόμιμης κοινοποίησης.
Η Πράξη Επιβολής Προστίμου με την οποία επιβάλλονται οι ανωτέρω κυρώσεις, αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου και την ταμειακή του βεβαίωση.
Κατά του υπόχρεου εργοδότη επισπεύδονται, κατά τα γνωστά, τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης, το δε πρόστιμο εισπράττεται και αποτελεί έσοδο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τις ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της Π.Ε.Π.
Όπως ειδικά ορίζεται, σε περίπτωση εξόφλησης του προστίμου εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία επίδοσης της αντίστοιχης Π.Ε.Π., παρέχεται έκπτωση 30% επί του επιβληθέντος προστίμου για τις παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 της Υ. Α.. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει αμέσως μετά την επίδοση της Π.Ε.Π. να ενημερώνεται το Ο.Π.Σ./ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, (καταχώριση ημερομηνίας επίδοσης).
Στις περιπτώσεις που η Π.Ε.Π. έχει συνταχθεί χειρόγραφα, θα φέρει αυτοτελή ετήσια ρύθμιση και θα ενημερώνεται μέσω της επιλογής «Οικονομικές Κινήσεις Οφειλέτη», η οθόνη «Λοιπές Χρεωστικές Κινήσεις», με τύπο κίνησης:115.
Διευκρινίζουμε ότι είναι δυνατή η επιβολή και των δύο κυρώσεων άρθρου 1 και 2 της Υ.Α. με την σύνταξη μιας καταλογιστικής πράξης (Π..Ε.Π.).

Επίλυση Αμφισβητήσεων

Όπως ρητά ορίζεται στις κοινοποιούμενες διατάξεις, κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2717/97 (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύουν, σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της.
Μέσα στην ίδια προθεσμία και με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο της προσφυγής με την σχετική πράξη κατάθεσης, επιδίδεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Υπηρεσία, τα όργανα των οποίων επέβαλαν το πρόστιμο.
Τόσο η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, όσο και η άσκηση αυτής, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Πράξης Επιβολής Προστίμου.
Τονίζεται ότι, αρμόδιο για τον σχηματισμό του Διοικητικού Φακέλου, καθώς για την διατύπωση των απόψεων της Υπηρεσίας, προς το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, είναι το Υποκατάστημα, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις υποβολής αναρμοδίως αίτησης θεραπείας - ένστασης (ενδικοφανή προσφυγή), κατά των Π.Ε.Π., αυτές δεν θα τίθεται για κρίση ενώπιον της Τ.Δ.Ε. αλλά θα αρχειοθετούνται, με ταυτόχρονη ενημέρωση του υπόχρεου για το δικαίωμα άσκησης προσφυγής, κατά τα προηγούμενα.

Ζ. ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ.

Αν κατά την διάρκεια της ίδιας ημέρας, επιβληθούν σε μια επιχείρηση, περισσότερα του ενός, πρόστιμα, για την ίδια αιτία, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τις παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης, η καταβολή του προστίμου, γίνεται άπαξ και βάσει της Πράξεως Επιβολής Προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον υπόχρεο εργοδότη.

Η. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ.

Για την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του έργου των ελεγκτικών υπηρεσιών και προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες και να αποφευχθούν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ελεγκτικών φορέων ανατίθεται στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Ε. ΥΠ. Ε. Α., ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των ελέγχων των υπηρεσιών κάθε φορά.

Θ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  • Τα συνημμένα Υποδείγματα,

α) του Δελτίου Ελέγχου που θα χρησιμοποιείται από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α.,
β) του Δελτίου Ελέγχου που θα χρησιμοποιείται από τους αρμοδίου υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και της Πράξης Επιβολής Προστίμου (σε τρία αντίτυπα), στη πρώτη εφαρμογή και μέχρι την έκδοση τυποποιημένων εντύπων και την δημιουργία ειδικής οθόνης διαχείρισης και εκτύπωσης των Π.Ε.Π. στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα παράγονται σε φωτοαντίγραφα.

  • Στο Δελτίο Ελέγχου απαραίτητα θα συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου ή η αύξουσα αρίθμηση και στην ειδική θέση «τήρηση του εντύπου (Ε4)», η αντίστοιχη ένδειξη.

  • Η παράβαση του άρθρου 2 της Υ.Α., «μη τήρηση του ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού», αφορά:

α) Την μη υποβολή του εντύπου Ε4 - Πίνακας Προσωπικού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
β) Στην μη τήρηση του εντύπου Ε4 στο χώρο απασχόλησης.

Στην α΄ περίπτωση, το αυτοτελές πρόστιμο επιβάλλεται ταυτόχρονα και με την ίδια Π.Ε.Π. με το πρόστιμο, για τη μη αναγραφή εργαζομένου.
Στην β΄ περίπτωση, με τη παράβαση της μη τήρησης του Πίνακα Προσωπικού στο χώρο απασχόλησης, εξομοιούται και η μη επίδειξη «του ισχύοντα Πίνακα» στα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  • Ο έλεγχος για τη μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο στο χώρο απασχόληση του Εντύπου Ε4 δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελεγκτικών οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  • Από την Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επισπεύδονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διατυπώσεις, για την πιστοποίηση ως χρηστών, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Εσόδων των Υποκαταστημάτων, ώστε σε σύντομο χρόνο να εξασφαλιστεί η πρόσβαση τους, στα δεδομένα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να αξιοποιούνται οι δυνατότητες του συστήματος αυτού, στην ανάπτυξη των ελεγκτικών δράσεων.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος, όπως επανειλημμένα κατά το παρελθόν έχει εξαγγείλει, αναγάγει σε ύψιστη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αποδεδειγμένα, επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα.
Με τις καινούργιες διατάξεις, επέρχονται σημαντικές μεταβολές στις ελεγκτικές διαδικασίες και επαυξάνονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος εργοδοτών που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με αυτές.
Κυρίως όμως, εναρμονίζονται, οι ελεγκτικές διαδικασίες και οι διοικητικές κυρώσεις, που εφαρμόζουν και επιβάλλουν τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος με τις αντίστοιχες των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Για του λόγους αυτούς, τα θεσπιζόμενα μέτρα, δεν πρέπει να εκληφθούν ως «εισπρακτικά», καθώς στοχεύουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ανασφάλιστης εργασίας, η οποία στερεί από το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης σημαντικούς πόρους, αλλά και τους εργαζόμενους από το κοινωνικό δικαίωμα της ασφαλιστικής προστασίας.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm