Κεντρικό Μενού

Αθήνα 26/04/2023
Αρ. πρωτ.: 6


ΘΕΜΑ: Συλλογική σύμβαση εργασίας καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας.

 

 

Στην Αθήνα σήμερα 7 Απριλίου 2023, οι υπογράφοντες αφενός Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, και αφετέρου, Λευτέρης Τράκας, Πρόεδρος και Δημήτριος Λαγωνικάκος, Γενικός Γραμματέας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγονται οι εργαζόμενοι στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας.
2. Τα βασικά κατώτατα όρια των ημερομισθίων των ειδικοτήτων και κατηγοριών εργατοτεχνιτών των Καπνοβιομηχανιών όλης της χώρας, στα οποία περιλαμβάνεται και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, διαμορφώνονται από 1ης Ιανουαρίου 2023 ως εξής:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

 

Α. Χειριστές σιγαροποιητικών μηχανών, χειριστές πακεταριστικών και συσκευαστικών μηχανών χειριστές καπνοκοπτικών μηχανών, χειριστές αυτοματισμού παλετοποίησης (ρομπότ), Χειριστές πακεταριστικής ράβδων θερμαινόμενου καπνού, χειριστές σύνθεσης ράβδων θερμαινόμενου καπνού, χειριστές φιλτροποιϊας ράβδων θερμαινόμενου καπνού, χειριστές ομογενοποίησης καπνού, υπεύθυνοι εξοπλισμού ψηφιακών εκτυπώσεων κυτιοποιϊας και συντηρητές όλων των συγκροτημάτων μηχανημάτων παραγωγής.

43,68

Β. Χειριστές φιλτροποιητικών μηχανών, χειριστές συγκροτημάτων κυτιοποιητικών μηχανών, χειριστές μηχανημάτων υγράνσεως, επεξεργασίας (toasting, casing), αρωματισμού, αποθηκεύσεως (σιλό), τροφοδοσίας καπνού κομμένου ή σε φύλλα, ή κοτσανιού φύλλου και οι ελεγκτές ποιότητας των παραγομένων προϊόντων.

41,91

Γ. Μεταφορείς υλικών αποθηκών που χειρίζονται ηλεκτρονικά όργανα για την αυτόματη ενημέρωση των αποθηκών χειριστές σκαρτομηχανών, μηχανών τροφοδοσίας φίλτρων, χαρτοκοπτικών μηχανών. Ασκούμενοι χειριστές των σιγαροποιητικών Μηχανών και των πακεταριστικών μηχανών μέχρι της συμπληρώσεως εννέα μηνών. Οι ασκούμενοι μετά πό 9 μήνες θεωρούνται χειριστές της κατηγορίας Α.,

41,60

Δ. Βοηθοί χειριστές όλων των χειριστών των μηχανών και συγκροτημάτων των κατηγοριών Α, Β και Γ πλην των πακεταριστικών και σιγαροποιητικών μηχανών και βοηθοί συντηρητές των συντηρητών της κατηγορίας Α.

38,06

Ε. Μαθητευόμενοι χειριστές των σιγαροποιητικών και πακεταριστικών μηχανών μέχρι συμπληρώσεως δώδεκα μηνών. Μαθητευόμενος χειριστής θεωρείται αυτός ο οποίος προσλαμβάνεται για πρώτη φορά σε μία από τις ειδικότητες χειριστών σιγαροποιητικών και πακεταριστικών μηχανών και εργάζεται κάτω από την εποπτεία χειριστού μέχρι της συμπληρώσεως δώδεκα μηνών. Οι μαθητευόμενοι χειριστές μετά από 12 μήνες θεωρούνται ασκούμενοι. Δόκιμοι χειριστές και δόκιμοι συντηρητές όλων των άλλων μηχανών και συγκροτημάτων μηχανών των κατηγοριών Α, Β και Γ. Δόκιμος χειριστής θεωρείται αυτός ο οποίος προσλαμβάνεται για πρώτη φορά σε μία από τις ειδικότητες χειριστών των κατηγοριών Α, Β και Γ, πλην των σιγαροποιητικών και πακεταριστικών μηχανών, μέχρι της συμπληρώσεως δώδεκα μηνών.

37,13

ΣΤ. Φορτοεκφορτωτές, μεταφορείς, εργάτες των τμημάτων παραγωγής και αποθηκών, καθώς και όλοι οι άλλοι άνδρες και γυναίκες που εργάζονται στη καπνοβιομηχανία και δεν αναφέρονται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και δεν μπορούν να υπαχθούν νομίμως σε άλλη ΣΣΕ.

34,84

 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συστήσουν Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους των εταιρειών μελών του ΣΕΒ, της Ομοσπονδίας και του ΣΕΒ, προκειμένου να εξετάσουν τον εκσυγχρονισμό και την ένταξη ειδικοτήτων και κατηγοριών εργαζομένων των Καπνοβιομηχανιών, στις αντίστοιχες κατηγορίες της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας μέχρι τη λήξη της ισχύος της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας και κατά την ανανέωσή της.
4. Τα παραπάνω καθοριζόμενα κατά ειδικότητα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και έως δέκα τριετίες συνολικά. Το επίδομα τριετιών υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια.
Σε αυτούς που εργάζονται εποχιακά κάθε χρόνο στην ίδια επιχείρηση και σε δραστηριότητα που από τη φύση της είναι εποχιακή οι τριετίες τους προσμετρώνται με τη συμπλήρωση 600 ημερών ασφάλισης για τη κάθε τριετία.

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι αναφορικά με τις ωριμάνσεις ή επιδόματα τριετίας κ.τ.λ. (δηλαδή αναφορικά με αυτόματες αυξήσεις των αποδοχών με μόνη προϋπόθεση την πάροδο ορισμένου χρόνου εργασίας), ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Ν. 4046/12 και την ΠΥΣ 6/28.02.2012 .

Οι ήδη καταβαλλόμενες ωριμάνσεις ή επιδόματα τριετίας κ.τ.λ., θα καταβάλλονται παγωμένα ως είχαν την 14.02.2012.
5. Χορηγείται σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου επίδομα γάμου 10%.

Επίσης το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες, καθώς και στους άγαμους πατέρες ή άγαμες μητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.

Το επίδομα αυτό θα υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται παραπάνω.

Δεν συμψηφίζεται με τις τυχόν υπέρτερες των κατωτάτων ορίων πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές.
6. Τα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών διαμορφώνονται με βάση τα νέα βασικά ημερομίσθια, το επίδομα τριετιών και το επίδομα γάμου.
7. Στις συνολικές αποδοχές που διαμορφώνονται από αυτή τη ΣΣΕ συμψηφίζονται οποιεσδήποτε αυξήσεις ή επιδόματα που θα καθορίζονται από νομοθετική πράξη, υπουργική απόφαση ή ΕΓΣΣΕ και θα αφορούν τα έτη 2021 - 2022.
8. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 17 εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από τη πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά το τοκετό.

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί πριν από το χρόνο που αρχικά έχει πιθανολογηθεί το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας 17 εβδομάδων.
9. Στους μισθωτούς αυτής της ΣΣΕ χορηγούνται τα παρακάτω είδη:

α. δύο ενδυμασίες, μία θερινή και μία χειμερινή που ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο. Οι ζακέτες fleece θα χορηγούνται κάθε διετία.
β. ένα ζευγάρι δερμάτινα υποδήματα το χρόνο.

10. Στους μισθωτούς αυτής της ΣΣΕ χορηγείται σε περίπτωση γάμου άδεια 8 (οκτώ) εργασίμων ημερών με πλήρεις αποδοχές μη συμψηφιζόμενη με την ετήσια άδεια του Α.Ν. 539/45.
11. Στους υπαγόμενους σ΄ αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται ένα κουτί γάλα 410 γραμμαρίων την ημέρα.
12. Συμφωνείται ότι οι ημέρες που ισχύουν εθιμικά στον κλάδο σαν αργίες ήτοι, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια, εφόσον συμπίπτουν με ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή, θα αμείβονται στους ημερομισθίους με το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.
Επί πλέον συμφωνείται ως ημέρα αργίας στον κλάδο η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ή η ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου (2° Φεβρουαρίου) κατ΄ επιλογή κάθε επιχείρησης, η οποία θα αμείβεται στους ημερομισθίους με το εκάστοτε ημερομίσθιο τους.
Η ρύθμιση του δευτέρου εδαφίου αυτής της παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση που μία εκ των δύο ανωτέρω ημερών έχει καθιερωθεί ήδη ως αργία.
Σε περίπτωση που η 2° Φεβρουαρίου, ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή, οι επιχειρήσεις που έχουν καθιερώσει την εν λόγω ημέρα ως αργία, μεταφέρουν αυτήν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
13. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει είτε συνεχή υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη του κλάδου είτε υπηρεσία ή προϋπηρεσία 12 ετών, δικαιούνται άδεια 5 εργασίμων ημερών, επί πλέον της νομίμου, αν εργάζονται πενθήμερο και 6 εργασίμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο.
Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξηρτημένης εργασίας.
Το επίδομα της ετήσιας άδειας που προβλέπεται από τον ν. 539/45 καθορίζεται σε 15 ημερομίσθια.
14. Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
15.

α) Οι γονείς που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία μπορούν να ζητήσουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά μία ώρα ημερησίως, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1483/84, χωρίς όμως ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.
β) Για κάθε παιδί με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1483/84 , χορηγείται ετήσιο επίδομα 150 €.

16. Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή -ολόκληρη την ημέρα από την εργασία του, μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για του δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
17.
Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά 2 ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει 3 παιδιά και πάνω.

18. Για όσους σπουδαστές δικαιούνται εκ του νόμου άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις και επιδοτούνται για τις ημέρες αυτές της άδειας από τον ΟΑΕΔ, συμφωνείται ότι οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν την διαφορά μεταξύ των καταβαλλομένων ημερομισθίων και του ποσού που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ.

Διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει το από 26ης Ιουνίου 1990 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που είχε υπογραφεί από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδος και τις ελληνικές καπνοβιομηχανίες.
19. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
20. Οι αποδοχές των μισθωτών σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπολείπονται στο σύνολο από το ισχύον κάθε φορά γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου.

Τυχόν καταβαλλόμενες με ελεύθερη συμφωνία αποδοχές ανώτερες από αυτές που χορηγούνται με την παρούσα ΣΣΕ δεν μπορούν να μειωθούν.
21. Η ισχύς της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2023 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2024.