Open menu
27 | 07 | 2021

Αθήνα 16/10/2012
Αρ. πρωτ.:  ΔΙΑΣΦ/Φ5/50/604022

ΟΑΕΕ. 49


ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αρ. 20/12 εγκυκλίου κατά το μέρος που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

 

Κατ' εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν.3996/11, εκδόθηκε η αρ. 20/12 εγκύκλιος, κατά το μέρος που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), σύμφωνα με την οποία από 5/8/11 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου) τα μέλη/φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε αυτόν, κατατασσόμενα στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία του Οργανισμού του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/05, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές του Κλάδου Σύνταξης, μειωμένες κατά 50%.

Με το αρ. πρωτ. Φ10035/16166/137/18-09-12 έγγραφο, το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, μας γνώρισε τις διατάξεις του μεταγενέστερου Ν. 4019/11 (ΦΕΚ 216 τ.Α ́/30-09-11) με τις οποίες θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) και μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής:

1. Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους - εταίρου σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις (Ν. 4019/11 άρθρο 3 παρ. 4).

2. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της, οι οποίοι αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.

Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ' εφαρμογή των άρθρων 713 επ.ΑΚ με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του Ν. 2716/99 (Ν. 4019/11 άρθρο 4 παρ. 6 & 7).

3. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτήν.

Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζόμενους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Ν. 4019/11 άρθρο 7 παρ. 1 & 2).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα μέλη - εταίροι της Κοιν.Σ.Επ. με μόνη την ιδιότητα του μέλους, απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση ενώ για τα μέλη - εταίρους που είναι και εργαζόμενοι προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ).

Ύστερα από το προαναφερόμενο έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4019/11 ως νεότερου κανόνα δικαίου που κατισχύει του Ν. 3996/11 και συνεπώς ανακαλείται η εγκύκλιος 20/12 κατά το μέρος που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).

Κατόπιν των παραπάνω, τα φυσικά πρόσωπα/μέλη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που γράφτηκαν στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ πρέπει να εντοπιστούν και να διαγραφούν από την ημερομηνία εγγραφής τους και ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

 

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm