feed-image Ροή Ειδήσεων
19 | 03 | 2018

Οικονομικές καταστάσεις

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΣΛΟΤ. 2308/2018. Αύξηση Κεφαλαίου Προσωπικής Εταιρείας. 09 Μαρτίου 2018
ΣΛΟΤ. 2469/2018. Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. 26 Φεβρουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 32/2018. Ζημιά από Αξία Συμμετοχής. 27 Φεβρουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2055/2017. Ζημιές εις νέον. 23 Ιανουαρίου 2018
ΣΛΟΤ. 1718/2017. Ανάλυση ισολογισμού. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1140/2016. Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β΄ 3087) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό της αρμόδιας κατ΄ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του N. 4170/2013 (Α΄ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του N. 4428/2016 (Α΄ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως πρ 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1130/2017. Καθορισμός της αρμόδιας κατ΄ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4428/2016 (Α΄ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δη 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1629/2017. Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014 (πρώτη εφαρμογή). 13 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1496/2017. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης. 13 Νοεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1685/2017. Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1254/2017. Βάση παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανώνυμης εταιρείας δημοσίων συμφερόντων. 22 Οκτωβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 1036/2017. Εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών. 16 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 62784/2017. Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενική 07 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 903/2017. Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής. 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ 772/2017. Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 850/2017. Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας. 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 511/2017. Συμπλήρωση κατάστασης αποτελεσμάτων σε ΙΚΕ που έχει προέλθει από ΟΕ βάσει του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 στις 30/12/2016. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 431/2017. Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα. 15 Ιουνίου 2017
ΣΛΟΤ. 357/2017. Λογιστική αντιμετώπιση στα πλαίσια των Ε.Λ.Π. του Ειδικού Τέλους του άρθρου 11 του Ν. 1069/1980 που υπολογίζεται στο 80% της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος και εισπράττεται από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρεύσεως Αποχετεύσεως. 30 Μαΐου 2017
ΣΛΟΤ. 258/2017. Η έννοια των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε σχέση με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων. 26 Μαΐου 2017
NOMOΣ 4449/2017. Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις. 29 Ιουλίου 2017
ΣΛΟΤ. 96/2017. Τέλος επιτηδεύματος 18 Μαΐου 2017
ΣΛΟΤ. 2869/2016. Εκτύπωση ημερολογίου πωλήσεων 16 Μαΐου 2017
ΕΠΚΕΦ. 4887/2016. Απομείωση των Διαθέσιμων προς Πώληση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων. 20 Δεκεμβρίου 2016
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 08 Σεπτεμβρίου 2016
ΣΛΟΤ. 1709/2016. Περί των καταστάσεων τέλους έτους. 05 Οκτωβρίου 2016
ΣΛΟΤ. 1684/2016. Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα. 13 Οκτωβρίου 2016
ΣΛΟΤ. 1658/2016. Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού. 05 Οκτωβρίου 2016
ΣΛΟΤ 1789/2016. Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων σε οικοδομική οντότητα. 30 Οκτωβρίου 2016
ΣΛΟΤ 1825/2016. Έννοια Υποκαταστήματος. 30 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1126381/2016. Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων. 01 Σεπτεμβρίου 2016
ΣΛΟΤ. 1488/2016. Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων. 31 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1100/2016. Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. 05 Αυγούστου 2016
ΣΛΟΤ. 1288/2016. Υπογραφή ή μη όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από λογιστή. 11 Αυγούστου 2016
ΣΛΟΤ 1128/2016. Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών. 01 Ιουλίου 2016
ΣΛΟΤ 1059/2016. Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014. 01 Ιουλίου 2016
ΣΛΟΤ 1158/2016. Προσδιορισμός των ιδίων κεφαλαίων και της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε. 01 Ιουλίου 2016
ΣΛΟΤ 1083/2016. Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1 του N . 4308/2014 από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την υποχρέωση ή όχι εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματ 06 Ιουλίου 2016
ΣΛΟΤ 857/2016. Προαιρετική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.. 09 Ιουνίου 2016
ΣΛΟΤ 1035/2016. Υποβολή-σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που επιλέγουν να συντάξουν προαιρετικά πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεώνονται. 15 Ιουνίου 2016
ΣΛΟΤ 1034/2016. Οικονομικές καταστάσεις 2015. 15 Ιουνίου 2016
ΣΛΟΤ 987/2016. Main Courante ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 15 Ιουνίου 2016
Οικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων 15 Μαΐου 2016
Προσάρτημα ΕΛΠ (Ν. 4308/2016) - Δωρεάν 15 Μαΐου 2016
Μετατροπή ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ 14 Μαΐου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1075807/2016. Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σε περίπτω 17 Μαΐου 2016
ΣΛΟΤ. 633/2016. Διευκρίνιση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. 11 Μαΐου 2016
ΣΛΟΤ. 677/2016. Ερώτημα στο άρθρο 26 - επισφαλείς απαιτήσεις. 14 Μαΐου 2016
ΣΛΟΤ. 600/2016. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 11 Μαΐου 2016
ΣΛΟΤ. 585/2016. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 07 Μαΐου 2016