23 | 05 | 2018

Αθήνα 31/08/2016
Αρ. πρωτ.: 1709


ΘΕΜΑ: Περί των καταστάσεων τέλους έτους.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η XXX είναι ανεξάρτητη αρχή που ιδρύθηκε (ως μετεξέλιξη της XXX) με τον XXX.
Λόγω της επικείμενης συντάξεως και υπογραφής των καταστάσεων τέλους έτους (Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσης - Προσάρτημα) για την διαχειριστική χρήση 1/1-31/12/2015.
Ερωτάται αν με βάση τα ΕΛΠ, η XXX θεωρείται μικρή / μεγάλη ή μεσαία οντότητα, ώστε να προκύψει και το πρότυπο (μορφή) της σύνταξης των ανωτέρω καταστάσεων τέλους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κάθε οντότητα που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4308/2014 εντάσσεται σε κατηγορία μεγέθους βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του νόμου. Σημειώνεται ότι έχουν επέλθει αλλαγές στο Ν. 4308/2014 με το N. 4410/2016.

Σχετικά άρθρα