Εκτύπωση

Αθήνα 23/09/2020
Αρ. πρωτ.: 104120


ΘΕΜΑ: Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του N . 4714/2020 (Α΄ 148).

 

Άρθρο 1
Διαδικασία καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου


1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 76 του Ν. 4714/2020, οι χρηματοδοτικοί φορείς μετά την ενημέρωση τους αναφορικά με την καταρχήν επιλεξιμότητα του οφειλέτη, αποστέλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 74 του νόμου αυτού [εφεξής Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού (ΗΠΕΔΠΚ)] τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης ανά επιλέξιμη οφειλή, με τη μορφή ΙΒΑΝ, που τηρείται σε αυτούς προκειμένου για την καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου.
β) ενημέρωση για την ύπαρξη ενεργού πλάνου δόσεων ανά επιλέξιμη οφειλή.

2. Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΓΔΙΧ) εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών τη Συνεισφορά Δημοσίου, με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση και την επιλεξιμότητα του οφειλέτη.
3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της συνεισφοράς του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4714/2020, οι χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν στην ΗΠΕΔΠΚ το ποσό των μηνιαίων δόσεων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις οποίες η δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, αποστέλλεται ανά μήνα ενημέρωση σχετικά με το εάν οφείλεται ή όχι δόση για το μήνα αναφοράς, καθώς και το ποσό της δόσης για το μήνα κατά τον οποίο οφείλεται.
4. Στη συνέχεια η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προωθεί μέσω της ΗΠΕΔΠΚ τα στοιχεία των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ανώνυμης εταιρίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), η οποία τηρεί τα στοιχεία των μηνιαίων Συνεισφορών του Δημοσίου. Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προβαίνει σε προώθηση των στοιχείων πληρωμών των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου στην αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η οποία και προβαίνει αρμοδίως στην πληρωμή των ποσών στους ορισθέντες λογαριασμούς με διακριτό κωδικό πίστωσης.
5. Η Συνεισφορά Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με τη Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο για την καταβολή αυτής στο χρηματοδοτικό φορέα, απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης κίνησης.
6. Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό του οφειλέτη την τελευταία ημερολογιακή ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα της έγκρισης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις οποίες η δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, κατόπιν της ενημέρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η ΗΠΕΔΠΚ ανάγει τη δόση σε μηνιαία βάση και η συνεισφορά καταβάλλεται κατά το χρόνο που είναι απαιτητή η δόση.
7. Για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, οι χρηματοδοτικοί φορείς οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάσταση δικαιούχων και καταβληθέντων ποσών, ώστε να διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.
8. Η Συνεισφορά του Δημοσίου θα ξεκινήσει να καταβάλλεται μετά την ημερομηνία έγκρισης του καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.

 

 

 

Άρθρο 2
Διακοπή Συνεισφοράς Δημοσίου - Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών


1. Η διακοπή της συνεισφοράς Δημοσίου και η ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη επέρχεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 80 και 81 του Ν. 4714/2020 . Μόλις συντρέξουν οι λόγοι που απαιτούν τη διακοπή της συνεισφοράς ή την ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη, εκδίδεται σχετική απόφαση από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία διαβιβάζεται στον οφειλέτη, στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., καθώς και στους χρηματοδοτικούς φορείς που έχουν τις οφειλές για τις οποίες διακόπτεται ή αναζητάται η συνεισφορά. Στην απόφαση αυτή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η αιτία της διακοπής, το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η οφειλή, και το ποσό αυτής.
2. Στην περίπτωση της ανάκτησης ποσών από τον οφειλέτη, η σχετική απόφαση διαβιβάζεται επίσης στα αρμόδια όργανα προκειμένου να προβούν στην ανάκτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 45 του Ν. 4520/2018 (Α΄ 30) και του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.).
3. Τα ποσά που ορίζονται στην περίπτωση ε) του άρθρου 80 του ν. 4714/2020 καταβάλλονται απευθείας προς το Δημόσιο.

 

 

 

Άρθρο 3
Αίτηση θεραπείας


Κατά της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και των αποφάσεων διακοπής ή ανάκλησης επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως θεραπείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45 - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της απόφασης.

 

 

 

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια στο πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας


1. Η Συνεισφορά Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Ε.Ε. 1407/2013 (Γενικός Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας), 1408/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα) και 717/2014 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας). Ο Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον οποίο εντάσσεται έκαστος δικαιούχος (αιτών ή/και δανειολήπτης του προς συνεισφορά δανείου) εξαρτάται από τον τομέα ο οποίος ενισχύεται με την παρούσα ενίσχυση, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 1 και 2 των ανωτέρω Κανονισμών.
2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών:

ι) το ποσό των 200.000€ (100.000€ όταν αφορά επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων), όταν η ενίσχυση χορηγείται με τον Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (Γενικός Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας), και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού,
ιι) το ποσό των 20.000€ ευρώ όταν η ενίσχυση χορηγείται με τον Καν. Ε.Ε. 1408/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα) και
ιιι) το ποσό των 30.000€ ευρώ όταν η ενίσχυση χορηγείται με τον Καν. Ε.Ε. 717/2014 τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας),

3. Στις περιπτώσεις στις οποίες μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν επιλέξιμους τομείς εφαρμογής των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, όπως οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Καν. ΕΕ 717/2014), η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων (Καν. ΕΕ 1408/2013) και οι τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 1407/2013, αλλά ενισχύεται για έναν εξ αυτών, τότε εφαρμόζεται το συνολικό ποσό της παρ. 2 που αφορά τον τομέα που ενισχύεται, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι δεν λαμβάνουν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του συγκεκριμένου κανονισμού, δραστηριότητες άλλων τομέων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν και σε κάθε περίπτωση ότι δεν ενισχύονται μη επιλέξιμοι τομείς/δραστηριότητες σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού χορήγησης της ενίσχυσης.
4. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει της παρούσης δύνανται να σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 των Κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
5. Από το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας εξαιρούνται:

ι) οι ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες
ιι) οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

6. Τα ανωτέρω όρια ισχύουν υπό το πρίσμα του όρου της «ενιαίας επιχείρησης».

Στον όρο «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.
7. Τα σωρευτικά ποσά των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε i) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (Καν. ΕΕ 1408/2013) και ii) σε επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δεν υπερβαίνουν τα εθνικά ανώτατα όρια που καθορίζονται στα αντίστοιχα παραρτήματα των κανονισμών αυτών.
8. Προκειμένου να γίνει έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, απαιτείται η καταχώρηση των στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος στην ΗΠΕΔΠΚ κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης του άρθρου 75 του ν. 4714/2020, αναφορικά με το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ενιαία επιχείρηση (αιτούσα ή / και δανειολήπτρια του επιχειρηματικού δανείου υπέρ της οποίας το αίτημα συνεισφοράς) κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.
9. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης.
10. Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσης, οι δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο της χορήγησής τους, με βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.
11. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 1 «Πεδίο Εφαρμογής», καθώς και των υπολοίπων άρθρων του εκάστοτε εφαρμοζόμενου Κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

 

 

 

Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα και υπηρεσίες


1. Το Τμήμα Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων σε Ευάλωτες Ομάδες της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ, είναι αρμόδιο για την παραλαβή των προωθούμενων από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής της συνεισφοράς, τη θεώρησή τους και τη διαβίβασή τους στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ για έγκριση και πληρωμή των δικαιούχων. Το ίδιο ως άνω Τμήμα είναι αρμόδιο και για την παραλαβή των σχετικών αποφάσεων ανάκλησης. Το Τμήμα Ελέγχου και Διαχείρισης Πληρωμών - Μεταβολών της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ, διαβιβάζει τις αναλυτικές και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ για έγκριση και πληρωμή των δικαιούχων. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Ελέγχου και Διαχείρισης Πληρωμών - Μεταβολών είναι το αρμόδιο όργανο για τις περιπτώσεις ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με τον Ν. 4520/2018.
Το Τμήμα Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών-Μεταβολών της ιδίας ως άνω Διεύθυνσης μεριμνά για την έκδοση καταλογιστικής απόφασης με βάση τα διαβιβαζόμενα από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δικαιολογητικά, καθώς και το αίτημα καταλογισμού. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ είναι αρμόδια για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και εντολών πληρωμών της δαπάνης, ως όργανο πληρωμών της παρ. 4 του άρθρου 1. Ο ΟΠΕΚΑ επιχορηγείται για το σκοπό αυτό κάθε τρίμηνο από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του άρθρου 74 του Ν. 714/2020 λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΔΔ), στις υποδομές της οποίας φιλοξενείται και λειτουργεί.
3. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, εγκρίνει ή ανακαλεί την απόφαση για τη χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
4. Η ανώνυμη εταιρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), τηρεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την παρακολούθηση των στοιχείων των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο. Επίσης, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ είναι αρμόδια για την μηχανογραφική τήρηση αρχείου επί δέκα οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της Συνεισφοράς Δημοσίου και της πληρωμής αυτής.
 

 

 

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 431