Εκτύπωση

Αθήνα 10/06/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1129

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1044/2012 (Β΄ 463) Α.Υ.Ο. - Καθορισμός ποσοτήτων αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνουν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής.

 

Άρθρο 1

Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 2της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1044/2012 (Β ́ 463) Α.Υ.Ο.

 

Η παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1044/2012 (Β ́ 463) Α.Υ.Ο. αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Για την απαλλαγή από Φ.Π.Α εξαιρουμένων των αγαθών του άρθρου 2Α, τα αγαθά που αγοράζονται και οι υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά, καθώς και τα αγαθά που εισάγονται από τρίτες χώρες, πρέπει να υπερβαίνουν τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., ανά φορολογητέα αξία εισαγωγής ή συναλλαγής, αντίστοιχα.

Δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής τα αγαθά που αγοράζονται για επενδυτικούς ή εμπορικούς σκοπούς».

 

 

 

Άρθρο 2

Προσθήκη άρθρου 2Α στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1044/2012 (Β ́ 463) Α.Υ.Ο.

 

Μετά το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 2Α στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1044/2012 (Β ́ 463) Α.Υ.Ο., ως ακολούθως:

«Άρθρο 2Α

Ανώτατες δικαιούμενες ποσότητεςαλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων -Διαδικασία παραλαβής

 

1. Οι ποσότητες αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που δύνανται να παραλαμβάνουν η Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της με απαλλαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. για την κάλυψη των υπηρεσιακών και προσωπικών αναγκών τους αντίστοιχα χορηγούνται ανά ημερολογιακό έτος και δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις ακόλουθες ποσότητες:

α) Όσον αφορά στην Τράπεζα:

αα) ογδόντα (80) φιάλες αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

αβ) πενήντα (50) φιάλες οίνου

αγ) εκατό (100) φιάλες μπύρας. Η φιάλη των περιπτώσεων (αα) και (αβ) να μην υπερβαίνει το ένα (1) λίτρο

αδ) χίλια (1000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα προϊόντα κα-πνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή μέρος αυτής της κατανομής με τις εξής κλίμακες:

- ένα (1) πούρο ή (παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότερο από 3 γραμμάρια = τρία (3) τσιγάρα

- ένα (1) πούρο ή (παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισσότερο από 3 γραμμάρια = έξι (6) τσιγάρα

- πενήντα (50) γραμμάρια καπνού = ογδόντα (80) τσιγάρα.

β) Όσον αφορά στα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας (ανά μέλος):

βα) εκατό (100) φιάλες αποστάγματα, λικέρ και άλλα οι οινοπνευματώδη ποτά

ββ) διακόσιες (200) φιάλες οίνου

βγ) πεντακόσιες (500) φιάλες μπύρας. Η φιάλη στις περιπτώσεις (βα) και (ββ) να μην υπερβαίνει το ένα (1) λίτρο

βδ) δέκα χιλιάδες (10.000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα προϊόντα καπνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή μέρος αυτής της κατανομής με τις εξής κλίμακες:

- ένα (1) πούρο ή (παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότερο από 3 γραμμάρια = τρία (3) τσιγάρα

- ένα (1) πούρο ή (παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισσότερο από 3 γραμμάρια = έξι (6) τσιγάρα

- πενήντα (50) γραμμάρια καπνού = ογδόντα (80) τσιγάρα.

2.

α) Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων από το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο, της περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.) στο όνομα της Τράπεζας.

Με το τελωνειακό παραστατικό συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Έντυπο «Ατέλεια Εισαγωγής» θεωρημένο από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

αβ) Τιμολόγιο πώλησης

β) Για την παραλαβή αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, της περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.) στο όνομα της Τράπεζας (για λογαριασμό του δικαιούχου ατέλειας προσώπου).

Με το τελωνειακό παραστατικό συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

βα) Έντυπο «Ατέλεια Εισαγωγής» θεωρημένο από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

ββ) Κάρτα εκδοθείσα από την Τράπεζα κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Έδρας

βγ) Τιμολόγιο πώλησης

βδ) Βεβαίωση της Τράπεζας με την οποία θα πιστοποιείται η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του μέλους του προσωπικού.

3. Η απαλλαγή χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, με αναγωγή στις ποσότητες που αντιστοιχούν στο 1/12 της συνολικής ετήσιας ποσότητας για κάθε μήνα από το μήνα ανάληψης των καθηκόντων.4. Ως ημερολογιακό έτος νοείται, το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Ποσότητες που δεν παρελήφθησαν εντός του ημερολογιακού έτους δεν δύναται να προσαυξήσουν τις ποσότητες του επόμενου έτους.»

 

 

 

 

Άρθρο 3

Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1044/2012 (Β ́ 463) Α.Υ.Ο.

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1044/2012 Α.Υ.Ο. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2Α, για τη χορήγηση της απαλλαγής από δασμό, Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ. κατά την εισαγωγή αγαθών ή την παραλαβή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. αγαθών από φορολογική αποθήκη του ν. 2960/2001, υποβάλλεται για λογαριασμό της Τράπεζας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Ε.Δ.Ε. ή Δ.Ε.Φ.Κ.) στο οποίο επισυνάπτεται το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης της Τράπεζας.».

 

 

 

 

 

Άρθρο 4

Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1044/2012 (Β ́ 463) Α.Υ.Ο.

 

Η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1044/2012 (Β'463) Α.Υ.Ο. τροποποιείται και προστίθεται νέα παρ. 3, ακολούθως:

«Άρθρο 5

Αρμόδιες Τελωνειακές αρχές

 

2. Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον ατελή τελωνισμό των καυσίμων θέρμανσης από την Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της ορίζεται το Γ ́ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης.

3. Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον ατελή τελωνισμό των οινοπνευματωδών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνονται από την Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της, τον έλεγχο και την παρακολούθηση αυτών, ορίζεται το Α ́ Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά».

 

 

 

 

 

Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 247