Εκτύπωση

Αθήνα 20/01/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2016

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 19 και 20 του Ν. 4764/2020 (Α΄256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

 

Σχετ.:

α) Η υπ΄ αριθ. Ε.2039/24-03-2020 (ΑΔΑ: Ω7Τ746ΜΠ3Ζ-ΘΦΤ) εγκύκλιος διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (Α΄ 68)»

β) Η υπ΄ αριθ. Ε.2135/12-08-2020 «ΑΔΑ: ΩΣΙΔ46ΜΠ3Ζ» εγκύκλιος Διαταγή «Κοινοποίηση διατάξεων του τρίτου άρθρου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγούστου 2020 (Α΄57)»

γ) Η υπ΄αριθ. Ε.2087/16-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΡΝ46ΜΠ3Ζ-59Τ) εγκύκλιος διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 των λοιπών διατάξεων του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) σχετικά με τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας»

Σε συνέχεια των, ως άνω, υπό στοιχείο α΄ και γ΄ σχετικών εγκύκλιων διαταγών, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν. 4764/2020 (Α΄256) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» του ως άνω κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (Α΄83), ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2021. Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω υπό στοιχείο α΄ σχετική εγκύκλιο διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ.
2. Επιπλέον με το άρθρο 20 «Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Α.Α.Δ.Ε. για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών» του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4690/2020 (A΄ 104), ως προς τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2021.

Ομοίως για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ως άνω γ΄ σχετική εγκύκλιο διαταγή του Διοικητή ΑΑΔΕ.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 492