Εκτύπωση

Αθήνα 04/08/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1180

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ.ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 (Β ́2889) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού».

 

Άρθρο 1

 

1. Στο τέλος της παραγράφου3της περίπτωσης Β του άρθρου 6,προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Η παραλαβή των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας από άλλα Κράτη Μέλη δύναται να πραγματοποιείται μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Υ.Κ. (EMCS), υπό τη χρήση του προβλεπόμενου από τον Καν. (ΕΚ) 684/09 ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ).

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται κατ ́ αναλογία οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2960/01 «Ε.Σ.Κ.» για την κυκλοφορία των υποκείμενων σε Ε.Υ.Κ. προϊόντων εκ παραλλήλου με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για το Ε.Μ.C.S.

Για την παραλαβή των ανωτέρω προϊόντων και την είσοδο αυτών στη φορολογική αποθήκη, υποβάλλεται από τον παραλήπτη στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής, αντί της Δήλωσης Παραλαβής και της Αίτησης Επανεισαγωγής, η αναφορά παραλαβής του e-ΔΕ.»

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 της περίπτωσης Γ του άρθρου 6, η φράση «αποκλειστικά στο εσωτερικό της χώρας» απαλείφεται.

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7, η φράση «μόνο στο εσωτερικό της χώρας» απαλείφεται.

4. Η περίπτωση ii) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«ii) Στην περίπτωση γ) είτε με την προσκόμιση από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων που υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΤ, τη στατιστική δήλωση Intrastat καθώς και τη φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη είτε με την υποβολή της αναφοράς παραλαβής του e-ΔΕ από τον παραλήπτη του άλλου Κ-Μ».

 

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

 

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1193