Εκτύπωση

Αθήνα 03/06/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1121

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση της άδειας αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής καπνού, εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, κατασκευής, αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στην χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση, ακύρωση καθώς και ο χρόνος ισχύος των αδειών:

α) για την αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος - μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή καπνού,

β) για την εισαγωγή των βιομηχανοποιημένων καπνών,

γ) για την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή και εξαγωγή εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

2. Ειδικότερα καθορίζονται:

α) Οι αρμόδιες αρχές για την χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση των αδειών της προηγούμενης παραγράφου καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν χορηγηθεί οι άδειες αυτές.

β) Τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με την αίτησή του.

γ) Οι διαδικασίες χορήγησης, τροποποίησης, ανάκλησης, ακύρωσης των αδειών αυτών.

δ) Οι υποχρεώσεις των φυσικών ή νομικών προσώπων, στα οποία έχουν χορηγηθεί οι εν λόγω άδειες.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

́ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως:

α) «Άδεια»:

η άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, μετά την υποβολή από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο της απαιτούμενης αίτησης μαζί με συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

β) «Εξοπλισμός παραγωγής»:

αα) τα μηχανήματα που είναι σχεδιασμένα ή προσαρμοσμένα ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρασκευή βιομηχανοποιημένων καπνών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής και

ββ) κάθε προσδιορίσιμο μέρος που ανήκει αποκλειστικά σε μηχάνημα παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και το οποίο για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης θα αποκαλείται μέρος μηχανημάτων.

γ) «Καπνός»:

τα φύλλα και άλλα φυσικά, επεξεργασμένα ή ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού, συμπεριλαμβανομένου του διογκωμένου και ανακατεργασμένου καπνού, τα οποία δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των βιομηχανοποιημένων καπνών όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του ν. 2960/2001.

δ) «Βιομηχανοποιημένα καπνά»:

τα προϊόντα των άρθρων 94 και 95 του ν. 2960/2001.

ε) «εισαγωγή καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών και εξοπλισμού παραγωγής»:

η είσοδος των προϊόντων αυτών στο εσωτερικό της χώρας από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη εκτός εάν τα προϊόντα κατά την είσοδό τους στο εσωτερικό της χώρας υπάγονται σε τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής, καθώς και η έξοδός τους από τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής.

 

 

 

Άρθρο 3

Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

 

1. Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση, την τροποποίηση, την ανάκληση και ακύρωση των αδειών του άρθρου 1 της παρούσας ορίζονται οι τελωνειακές περιφέρειες, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τον έλεγχο και την εποπτεία των εγκαταστάσεων των φυσικών ή νομικών προσώπων, στα οποία έχουν χορηγηθεί οι άδειες του άρθρου 1 της παρούσας, ορίζονται οι τελωνειακές αρχές, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η εγκατάσταση, όπου ο καπνός και τα βιομηχανοποιημένα καπνά κατέχονται ή όπου ο εξοπλισμός παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών κατασκευάζεται ή κατέχεται.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ.

 

ΜΕΡΟΣ Α

Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση των αδειών αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής και εξαγωγής καπνού και εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

 

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας για την αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος - μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή καπνού και εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών.

 

1. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας

Για την χορήγηση της άδειας αποστολής σε άλλο κράτος - μέλος, παραλαβής από άλλο κράτος - μέλος, εισαγωγής, εξαγωγής καπνού και εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών θα πρέπει στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) να ασκεί συναφή επαγγελματική δραστηριότητα με τη δραστηριότητα για την οποία αιτείται την έκδοση άδειας.

β) να μην έχει καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή να μην έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή και πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανικών καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας

Για την έκδοση της άδειας για την αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος- μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή καπνού καθώς και την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, Ηλεκτρονική Αίτηση, μέσω του ICISnet, η οποία συμπληρώνεται με βάση το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Ο ενδιαφερόμενος με την αίτησή του υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, με εξαίρεση αυτά τα οποία, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή υποχρεούται να αναζητήσει από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες:

α. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού πρόσωπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα, των νομίμων εκπροσώπων τους.

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη επιτηδεύματος ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του ηλεκτρονικού συστήματος taxisnet όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία, οι δραστηριότητες καθώς και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου στην περίπτωση των νομικών προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει καταδικαστεί για σοβαρές τελωνειακές ή φορολογικές παραβάσεις.

δ. Προκειμένου περί νομικών προσώπων ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της επιχείρησης, πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ. από τα οποία θα προκύπτει η σύσταση και η ισχύς της επιχείρησης, η τελευταία ισχύουσα μορφή του καταστατικού της, καθώς και η εκπροσώπηση αυτής.

ε. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης / εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, ή άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση αποθήκευσης σε εγκαταστάσεις άλλου προσώπου παρέλκει η υποχρέωση προσκόμισης της εν λόγω άδειας, ωστόσο, στην υποβληθείσα αίτηση δηλώνονται τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου εξ ́ ονόματος του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα που να συνδέεται με παράβαση της τελωνειακής ή/και φορολογικής νομοθεσίας και με την οικονομική του δραστηριότητα. Στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται επιπλέον ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης.

ζ. Πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη πτωχεύσεως και περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως της εταιρείας.

η. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου.

3. Δεν απαιτείται η έκδοση της άδειας για την αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή καπνού για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 2960/2001. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, τα οποία διενεργούν αποστολές, παραλαβές, εισαγωγές, εξαγωγές καπνού, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης τριμηνιαία κατάσταση για τις διενεργηθείσες αποστολές, παραλαβές, εισαγωγές, εξαγωγές καπνού.

4. Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας για την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών για τους κατόχους άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, οι οποίοι κατά την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών στο εσωτερικό της χώρας από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη θέτουν τα προϊόντα αυτά σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση είσοδο στη φορολογική τους αποθήκη.

 

 

Άρθρο 5

Διαδικασία έκδοσης της άδειας του άρθρου 4

 

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση της άδειας του προηγουμένου άρθρου προβαίνει σε έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, προβαίνει στην έκδοση της άδειας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

2. Η εν λόγω άδεια εκδίδεται σε δύο αντίτυπα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, εκ των οποίων το πρώτο παραδίδεται στο δικαιούχο πρόσωπο και το δεύτερο παραμένει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης.

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης ενημερώνει την αρμόδια ή τις αρμόδιες αρχές ελέγχου για την έκδοση της άδειας.

 

 

 

Άρθρο 6

Τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση της άδειας του άρθρου 4

 

1. Η άδεια για την αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή καπνού και εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών τροποποιείται κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές επί ορισμένων στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε.

Ειδικότερα, η άδεια τροποποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αλλαγή των στοιχείων του δικαιούχου

β) Μεταβολή της κατηγορίας αδείας της επιχείρησης

γ) Μεταβολή του είδους δραστηριότητας.

2. Η εν λόγω άδεια ανακαλείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή που την εξέδωσε στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν το ζητήσει ο δικαιούχος, με σχετική έγγραφη αίτησή του,

β) όταν διαπιστώνεται ότι εκλείπουν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίστηκε η έκδοσή της

γ) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 2960/2001 και την παρούσα.

3. Η άδεια ακυρώνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, χωρίς την συνδρομή των οποίων δεν θα εκδίδετο.

4. Η ακύρωση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία έκδοσής της, η δε ανάκληση από την επομένη της κοινοποίησής της.

 

 

 

Άρθρο 7

Χρόνος ισχύος άδειας του άρθρου 4

 

Ο χρόνος ισχύος της άδειας του άρθρου 4 της παρούσας είναι απεριόριστος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ανάκλησης ή ακύρωσης αυτών σύμφωνα με το άρθρο 6.

 

 

 

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις κατόχων άδειας του άρθρου 4

 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια του άρθρου 4 της παρούσας, με την εξαίρεση της άδειας εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, υποχρεούνται:

1. Να υποβάλλουν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 10η εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου κατάσταση με τις διενεργηθείσες αποστολές, παραλαβές, εισαγωγές, εξαγωγές καπνού, εφεξής «Κατάσταση συναλλαγών καπνού».

 Η κατάσταση συμπληρώνεται με βάση το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος III και περιλαμβάνει τον αριθμό του εμπορικού ή και συνοδευτικού εγγράφου, του παραστατικού εισαγωγής ή εξαγωγής, στοιχεία (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. δ/νση) των εμπλεκομένων στις συναλλαγές προσώπων καθώς και την περιγραφή, κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας και ποσότητα των εμπορευμάτων.

2. Να ενημερώνουν την αρμόδια τελωνειακή αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας.

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν οποιονδήποτε έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β

Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την ανάκληση και την ακύρωση της άδειας κατασκευής, αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών

 

Άρθρο 9

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης άδειας κατασκευής, αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

 

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία με την οποία χορηγείται η άδεια κατασκευής, αποστολής σε άλλο κράτος - μέλος, παραλαβής από άλλο κράτος - μέλος, εισαγωγής, εξαγωγής εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, ο χρόνος ισχύος καθώς και η διαδικασία τροποποίησης, ανάκλησης και ακύρωσης αυτής καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 καθώς και των άρθρων 5, 6 και 7 της παρούσας.

 

 

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις κατόχων άδειας του άρθρου 91.

 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια του άρθρου 9 της παρούσας, υποχρεούνται:

α) Να τηρούν:

αα) ειδικό γραμμογραφημένο Βιβλίο Μηχανημάτων,

ββ) ειδικό γραμμογραφημένο Βιβλίο Μέρους Μηχανημάτων, σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας, στα οποία θα καταχωρίζονται οι ποσότητες των εισερχομένων και εξερχομένων μηχανημάτων και μέρους αυτών.

Τα βιβλία αυτά δύναται να υποκατασταθούν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α ́ 251) υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε αυτά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας.

Η ενημέρωση των εν λόγω βιβλίων με τις ποσότητες των μηχανημάτων και μέρους αυτών γίνεται το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, ή εξαγωγή του μηχανήματος ή μέρους αυτού, με την καταχώριση των κατά περίπτωση προβλεπομένων τελωνειακών παραστατικών ή φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, αντίστοιχα.

Οι καταχωρίσεις στα βιβλία αυτά οριστικοποιούνται και εκτυπώνονται το αργότερο στο τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιήθηκαν οι καταχωρίσεις, σε κινητά φύλλα με συνεχή αρίθμηση, που φέρουν την επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνσή της, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό της σχετικής άδειας, τα οποία θεωρούνται εκ των προτέρων από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Τα τηρούμενα βιβλία φυλάσσονται εντός της εγκατάστασης του φυσικού ή νομικού προσώπου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

β) Να υποβάλλουν, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε παραλαβή ή αποστολή μηχανήματος παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών με ηλεκτρονικό ταχυδρο-μείο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου δήλωση, εφεξής «Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων καπνών», προκειμένου αυτή να προβεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων, σε έλεγχο του μηχανήματος.

Στην περίπτωση της εισαγωγής ή εξαγωγής μηχανήματος, η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου συνυποβάλλεται ως υποστηρικτικό έγγραφο του κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής ή εξαγωγής.

Η δήλωση συμπληρώνεται με βάση το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

αα) αριθμό αδείας

ββ) τύπο και σειριακό αριθμό του συγκεκριμένου μηχανήματος για την παρασκευή βιομηχανοποιημένων καπνών,

γγ) χώρα κατασκευής,

δδ) χώρα προέλευσης ή προορισμού,

εε) προμηθευτή σε περίπτωση παραλαβής ή εισαγωγής,

στστ) τελικό χρήστη, εάν είναι γνωστός εκ των προτέρων, ή τον αγοραστή του μηχανήματος σε περίπτωση παραλαβής ή εισαγωγής,

ζζ) αγοραστή και εξαγωγέα ή πωλητή του μηχανήματος σε περίπτωση αποστολής ή εξαγωγής,

ηη) αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης, σε περίπτωση παραλαβής ή εισαγωγής,

θθ) αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης σε περίπτωση αποστολής ή εξαγωγής,

ιι) αριθμό συνοδευτικού ή εμπορικού εγγράφου.

Με την εν λόγω δήλωση συνυποβάλλονται αντίγραφο της παραγγελίας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών, στην οποία θα περιγράφονται με σαφήνεια τα προς εισαγωγή, εξαγωγή, αποστολή ή παραλαβή είδη και παραστατικά αγοράς.

γ) Να υποβάλλουν, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε παραλαβή ή αποστολή μέρους του μηχανήματος, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου τη δήλωση της προ-ηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, όπου θα δηλώνεται πέραν των στοιχείων αα) έως και ιι) και το μηχάνημα του οποίου αυτό αποτελεί ή πρόκειται να αποτελέσει μέρος, μαζί με τα συνυποβαλλόμενα αυτής.

Στην περίπτωση της εισαγωγής ή εξαγωγής μέρους μηχανήματος, η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου συνυποβάλλεται ως υποστηρικτικό έγγραφο του κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής ή εξαγωγής.

δ) Να ενημερώνουν σχετικά με κάθε κατασκευή μηχανήματος ή μέρους μηχανήματος, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, προσκομίζοντας πριν από την έναρξη των εργασιών τους αποδεικτικά έγγραφα της σχετικής παραγγελίας και στοιχεία του αγοραστή αυτού.

ε) Να ενημερώνουν την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας.

στ) Να επιδεικνύουν τα μηχανήματα ή τα μέρη αυτών σε κάθε έλεγχο.

ζ) Να δέχονται και να διευκολύνουν τη διενέργεια οποιοδήποτε ελέγχου, φυσικού ή λογιστικού, της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.

2. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία κατατίθενται τα τελωνειακά παραστατικά εισαγωγής ή εξαγωγής, στην περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από την τελωνειακή αρχή ελέγχου, γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου τον αριθμό που έχει αποδοθεί στο σχετικό παραστατικό κατόπιν της οριστικοποίησής του, προκειμένου αυτή να ενημερωθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet για τη Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων καπνών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́

ΕΛΕΓΧΟΙ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 11

Έλεγχοι - Κυρώσεις

 

1. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου διενεργούν έλεγχο, τουλάχιστον μία φορά εντός της τριετίας, καθώς και οποτεδήποτε κρίνεται επιβεβλημένο, στις εγκατα-στάσεις των κατόχων των αδειών των άρθρων 4 και 9, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα.

2. Για τη διενέργεια των ελέγχων δύναται να συγκροτείται συνεργείο ελέγχου αποτελούμενο από υπαλλήλους των αρμόδιων τελωνειακών αρχών ελέγχου της εγκατάστασης ή των εγκαταστάσεων του ελεγχομένου, εφόσον είναι περισσότερες της μίας.

3. Για σκοπούς διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, δύναται να ζητείται από τον υπόχρεο - κάτοχο της άδειας οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

4. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα αυτών, η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και τον Προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου.

5. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου, ανάλογα με τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων δύναται να ενημερώνουν την αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση των αδειών στις περιπτώσεις που απαιτείται η τροποποίηση, ανάκληση ή ακύρωση των εν λόγω αδειών.

6. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται και από οποιαδήποτε άλλη τελωνειακή ελεγκτική αρχή και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών.

7. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση θεωρείται τελωνειακή παράβαση, η οποία χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4410/2016, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

́ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, αποστέλλουν σε άλλο κράτος - μέλος, παραλαμβάνουν από άλλο κράτος - μέλος, εισάγουν, εξάγουν καπνό, εισάγουν βιομηχανοποιημένα καπνά, κατασκευάζουν, αποστέλλουν, παραλαμβάνουν, εισάγουν ή εξάγουν εξοπλισμό παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, και επιθυμούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να λάβουν τις προβλεπόμενες στα άρθρα 4 και 9 άδειες, με την εξαίρεση των περιπτώσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4, παρέχεται προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές έκδοσης, οι οποίες θα συνοδεύονται από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 δικαιολογητικά.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών, ενώ ο έλεγχος των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

2. Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση των αδειών των άρθρων 4 και 9, οι χορηγηθείσες άδειες ανακαλούνται.

3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν κατασκευάσει, παραλάβει από άλλο κράτος - μέλος ή εισάγει από Τρίτη Χώρα στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας εξοπλισμό για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών ο οποίος βρίσκεται στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των εν λόγω μηχανημάτων ή μερών αυτών, τα οποία δηλώνουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου άμεσα και το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

Τα μηχανήματα ή τα μέρη αυτών καταχωρίζονται στα προβλεπόμενα στο παράρτημα IV της παρούσας, Βιβλία Μηχανημάτων και Μέρους Μηχανημάτων, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα πεδία “Περιγραφή Μηχανήματος ή Περιγραφή Μέρους του μηχανήματος”, “Ποσότητα σε αριθμό τεμαχίων” και “Χώρος Αποθήκευσης” και προαιρετικά, εφόσον είναι γνωστά, τα υπόλοιπα πεδία.

Η καταχώριση των στοιχείων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης των αποθεμάτων στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου.

4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματικού εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001 και κατέχουν εξοπλισμό για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, αλλά δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούνται να δηλώσουν τα μηχανήματα αυτά ή τα μέρη αυτών στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου άμεσα και το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

5. Η παρακολούθηση των μηχανημάτων και μέρους αυτών, σύμφωνα με την περίπτωση α) της παρ. 1 του άρθρου 10, δύναται να πραγματοποιείται σε θεωρημένα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή χειρόγραφα βιβλία για μεταβατικό χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1518