Εκτύπωση

Αθήνα 15/02/2017
Αρ. πρωτ.: 1023621


ΘΕΜΑ:
Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή του παραστατικού της Αιτήσεως Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ).

 

Ενόψει της θέσης σε κυκλοφορία νέων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού από 1.1.2017 καθώς και της μη διάθεσης των παλαιών ενσήμων ταινιών από 1.2.2017, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4411/2016 (Φ.Ε.Κ.142/Α΄/03.08.2016), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4429/2016 (Φ.Ε.Κ.199/Α΄/21.10.2016) και με σκοπό την ενημέρωση των τελωνειακών αρχών και των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων, παρέχονται κατωτέρω οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της Αιτήσεως Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών.
Όπως είναι γνωστό, η Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ) υποβάλλεται από τα δικαιούμενα πρόσωπα ( παρ.1, άρθρου 106, Ν.2960/2001 ) προκειμένου να τους διατεθούν από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή οι ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών που είναι απαραίτητες προς επικόλληση στις συσκευασίες των προϊόντων κατά την παραγωγή τους.
Προκειμένου να είναι δυνατή η διάθεση των νέων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού στους ανωτέρω δικαιούχους μέσω του παραστατικού της ΑΔΕΤ καθώς και να διευκολύνεται το έργο των τελωνειακών αρχών στις οποίες έχει ανατεθεί η διαχείριση και παρακολούθηση αυτών, δημιουργήθηκαν στο υποσύστημα των Ε.Φ.Κ. του ICISnet νέοι τύποι ενσήμων ταινιών.
Ως εκ τούτου οι συναλλασσόμενοι κατά την καταχώρηση της ΑΔΕΤ στη θέση "Στοιχεία Ένσημης Ταινίας" και ειδικότερα στο πεδίο "Αριθμός Τύπου Ταινίας" επιλέγουν ανάλογα με την κατηγορία (τύπο) ταινίας τις τιμές όπως παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

(*) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Εσωτερικού (45χ19)

Εξωτερικού (45χ19)

Εργατικές (45χ19)

Τσιγάρο

T1 αντί 5 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

T2 αντί 1 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

E1 αντί 3 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

Καπνός

K1 αντί 2 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

K2 αντί 1 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

-

Πούρο

P1 αντί 2 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

P2 αντί 1 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

-

(*) Επισημαίνεται ότι οι νέοι αριθμοί τύπων ταινίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν πλέον εκτός από αριθμούς και γράμματα (π.χ. T1), καταχωρούνται με λατινικούς χαρακτήρες και κεφαλαία γράμματα.

Τέλος, τονίζεται ότι οι υπόλοιπες θέσεις της υποβαλλόμενης αίτησης ΑΔΕΤ θα συμπληρώνονται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. πρωτ.ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28.11.2013 Ε.Δ.Υ.Ο «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICISnet».

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 2608