Εκτύπωση

Αθήνα 19/07/2001
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1186


ΘΕΜΑ:
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν. 2859/2000 και για τα μεταχειρισμένα επενδυτικά αγαθά των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.

 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 ( άρθρο 36 Ν. 1642/86) προκειμένου να παρασχεθεί στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, το δικαίωμα να υπολογίζει ΦΠΑ στο περιθώριο κέρδους που πραγματοποιεί, πρέπει τα μεταπωλούμενα από αυτόν αγαθά να του έχουν παραδοθεί στο εσωτερικό της Κοινότητας, μεταξύ άλλων, από πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο, εφ? όσον πρόκειται για παράδοση η οποία απαλλάσσεται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης κθ? της παραγράφου 1 του άρθρου 22 ή αντίστοιχης διάταξης άλλου κράτους μέλους.
2. Με την εγκύκλιο 1043712/1633/468/Α0014/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 δόθηκαν οδηγίες, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης. Ειδικότερα έγινε δεκτό, ότι τα επενδυτικά αγαθά, π.χ. γεωργικά μηχανήματα κλπ, των αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, Ν. 2859/2000 ( άρθρο 33, Ν.1642/86) που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ με τους κατ? αποκοπή συντελεστές, εξαιρούνται από το ειδικό καθεστώς των μεταχειρισμένων αγαθών του άρθρου 45, Ν.2859/2000 ( άρθρο 36α, Ν.1642/86), με την περ. β?της παραγράφου 2 της προαναφερόμενης εγκυκλίου (προϋποθέσεις εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος).
3. Η εξαίρεση των μεταχειρισμένων επενδυτικών αγαθών των αγροτών που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ με τους κατ? αποκοπή συντελεστές, δημιούργησε στην πράξη προβλήματα εφαρμογής, καθόσον η περαιτέρω μεταπώληση τους, από τους μεταπωλητές του άρθρου 45 Ν.2859/2000, υπάγεται σε ΦΠΑ στο σύνολο του τιμήματος.
4. Ως γνωστό το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών για αγορά σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων κτλ, ή τη λήψη υπηρεσιών για την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσης, (των εισροών), ασκείται από τους αγρότες έμμεσα, με την επιστροφή φόρου με εφαρμογή κατ? αποκοπή συντελεστών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41, Ν.2859/2000, και όχι άμεσα σύμφωνα με την δεύτερη προϋπόθεση της περίπτωσης κθ?της παραγράφου 1 άρθρου 22 Ν.2859/2000.
5. Για το λόγο αυτό και για λόγους ίσης μεταχείρισης, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι, τα επενδυτικά αγαθά των αγροτών, του ειδικού καθεστώτος τα οποία είχαν αποκτηθεί με ΦΠΑ (πρώτη προϋπόθεση της περίπτωσης κθ? της παραγράφου 1 του άρθρου 22, Ν.2859/2000), υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των μεταχειρισμένων, εφόσον τα αγαθά αυτά μεταβιβάζονται σε εμπόρους, μεταπωλητές, του ειδικού καθεστώτος των μεταχειρισμένων αγαθών, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι τα απέκτησαν μετά την 1/1/1987, τροποποιώντας την υπ? αριθ. 1043712/1633/468/Α0014/ΠΌΛ.1104/10.4.95 ΕΔΥΟ στο σημείο αυτό.
6. Επομένως κατά την μεταπώληση αυτών των γεωργικών μηχανημάτων, οιέμποροι, μεταπωλητές του ειδικού καθεστώτος, των μεταχειρισμένων αγαθών, δικαιούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται με το άρθρο 45 του Ν.2859/2000, δηλαδή, να υπολογίζουν και αποδίδουν ΦΠΑ μόνο στο περιθώριο του κέρδους που πραγματοποιούν κατά την πώληση αυτών των γεωργικών μηχανημάτων, τα οποία απέκτησαν από αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 3062