Εκτύπωση

Αθήνα 31/12/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1290

ΘΕΜΑ: Λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης Θεσσαλονίκης με τους όρους και προϋποθέσεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27-09-2018 (B’ 4513) απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών», όπως ισχύει.

 

Άρθρο 1

 

Εγκρίνουμε τη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης Θεσσαλονίκης με τους όρους και προϋποθέσεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και τη διαχείριση αυτής από την εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ».

 

 

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 291