Εκτύπωση

Αθήνα 18/03/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2031

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1001/24.12.2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τη διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρ. Α.1001/24.12.2019 Aπόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 102 Β΄/27.01.2020) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την ανωτέρω απόφαση επικαιροποιείται και εκσυγχρονίζεται η διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών για επικόλληση στα πακέτα συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, ευθυγραμμιζόμενη και με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ICISnet αποβλέποντας στην απλούστευση και ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας, τόσο από τις τελωνειακές αρχές όσο και από τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Με την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης, καταργούνται οι αριθμ. Φ.118/57/2001 (Β΄175) και αριθμ. Φ.119/58/2001 (Β΄157) Α.Υ.Ο., καθώς και οι αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ 1181090 ΕΞ2018/3.12.2018 και Α.1137/9.4.2019 Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι ρυθμίσεις των οποίων με ορισμένες προσθήκες, τροποποιήσεις και βελτιώσεις ενοποιούνται στην απόφαση αυτή.
Ειδικότερα και όσον αφορά στις κυριότερες αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Τέλος, με τις ρυθμίσεις του άρθρου 13, εισάγονται μεταβατικές διατάξεις για την κάλυψη των περιπτώσεων της έναρξης αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κ-Μ ή στο εσωτερικό της χώρας ή εξαγωγής αυτών σε Τρίτες Χώρες, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και διενεργούνται σύμφωνα με τις αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ 1181090 ΕΞ2018/3.12.2018 και αριθμ. Α.1137/9.4.2019 Αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 402