Εκτύπωση

Αθήνα 03/06/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2095

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.4596/2019 (Α΄ 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας.

 

Με τις διατάξεις του Ν.4596/2019 (Α΄32) ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, ο χρόνος έκδοσης του προσήκοντος φορολογικού στοιχείου για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του Κεφαλαίου Ε΄ του νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 15 του Ν.3226/2004 (Α΄24) και ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη της ως άνω αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης.
Αποκλειστικά και μόνο δηλαδή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικηγόρους υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.3226/2004 (Α΄24), το φορολογικό παραστατικό εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), που ρυθμίζουν τον χρόνο έκδοσής του.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 632