Εκτύπωση

Αθήνα 03/03/2017
Αρ. πρωτ.: 1039149


ΘΕΜΑ:
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 121Α του Ν.2960/01 - Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ 2017/25-01-2017 Κ.Υ.Α «Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης.»

 

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1056260 ΕΞ2016/7-04-2016 ΕΔΥΟ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4378/2016 (55 Α΄), με τις οποίες προστέθηκε άρθρο 121Α στον Ν.2960/01 (265 Α΄), κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι Κ.Υ.Α η οποία δημοσιεύτηκε στις 20/2/2017 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 502 Β΄ (ΑΔΑ:ΨΣΧΡΗ-ΦΚ2), γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα:

Α. Ως προς την αναλογική καταβολή του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφή αυτού

Για τον υπολογισμό του Τέλους Ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρ. 121 Α του Ν.2960/01 υπενθυμίζεται ότι τα ισχύοντα ποσοστά απομείωσης έχουν κοινοποιηθεί με την αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5043812 ΕΞ 2013/31-12-2013 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: ΒΙ65Η-3ΝΥ), και προς διευκόλυνση παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα στο συνημμένο παράρτημα Ι.

Β. Ως προς την ενσωμάτωση στο taric και την υποβολή παραστατικών στο ICISnet

Ως προς την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121Α του Ν.2960/01 και της αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ 2017/25-01-2017 Κ.Υ.Α στο υποσύστημα διαχείρισης Δασμολογίου (TARIC) και στο Υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του ICISnet, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1) Υποβάλλεται 1η ΔΕΦΚ («ΔΕΦΚ Α») που περιλαμβάνει το τέλος ταξινόμησης που καταβάλλεται και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης.
2) Υποβάλλεται 2η ΔΕΦΚ («ΔΕΦΚ Β») για τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ του συνολικού τέλους ταξινόμησης και του μέρους αυτού που καταβάλλεται αναλογικά και έχει υπολογιστεί με την 1η ΔΕΦΚ, το οποίο τίθεται σε αναστολή με Κωδικό 10.
3) Δημιουργούνται οι ακόλουθοι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας:

1947 Εκπομπές CO2 0-100 (μισθώσεις, αρθ.121Α Ν.2960/01 )
1948 Εκπομπές CO2 101-120 (μισθώσεις, αρθ.121Α Ν.2960/01)
1949 Εκπομπές CO2 121-140 (μισθώσεις, αρθ.121Α Ν.2960/01)
1950 Εκπομπές CO2 141-160 (μισθώσεις, αρθ.121Α Ν.2960/01)
1951 Εκπομπές CO2 161-180 (μισθώσεις, αρθ.121Α Ν.2960/01)
1952 Εκπομπές CO2 181-200 (μισθώσεις, αρθ.121Α Ν.2960/01)
1953 Εκπομπές CO2 201-250 (μισθώσεις, αρθ.121Α Ν.2960/01)
1954 Εκπομπές CO2 >250 (μισθώσεις, αρθ.121Α Ν.2960/01)

 

Κατόπιν των ανωτέρω, στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ, παρατίθεται πίνακας αντιστοίχισης των νέων πρόσθετων κωδικών που αφορούν στο άρθρο 121 Α του Ν.2960/01 και οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνονται κατά την υποβολή των παραστατικών.

4) Δημιουργήθηκε νέα μονάδα μέτρησης «838» (επιπλέον στοιχείο υπολογισμού) με περιγραφή " μισθώσεις, αρθ. 121Α - απομείωση ".
5) Η συνάρτηση του τέλους ταξινόμησης, στις υπό κρίση περιπτώσεις, βασίζεται στην υπάρχουσα και πραγματοποιείται επιπλέον ένας πολλαπλασιασμός με το επιπλέον στοιχείο υπολογισμού 838 που αντιστοιχεί στον συντελεστή απομείωσης. Εάν, για παράδειγμα, το συνολικό τέλος ταξινόμησης που αναλογεί στο αυτοκίνητο είναι €5.000 και πρέπει να καταβληθεί για τέλος ταξινόμησης αναλογικά το ποσό των €3.000, η μονάδα μέτρησης 838 συμπληρώνεται με 0,60 (€5.000 x 0,60=€3.000)
Στην 2η ΔΕΦΚ, για τον υπολογισμό της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης που τίθεται σε αναστολή, η μονάδα μέτρησης 838 συμπληρώνεται με 0,4 (1-0,6=0,4).

Συμπληρωματικά, ως προς την υποβολή και διαχείριση των ΔΕΦΚ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΔΕΦΚ Α: Υποβάλλεται από τον συναλλασσόμενο και περιλαμβάνει το Τέλος Ταξινόμησης που αντιστοιχεί στην περίοδο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης και το οποίο καταβάλλεται. Η ΔΕΦΚ Α παραμένει σε status «Καταχωρημένη».
2. ΔΕΦΚ Β: Υποβάλλεται από τον συναλλασσόμενο και περιλαμβάνει τη διαφορά του Τέλους Ταξινόμησης, επιλέγεται η μη δημιουργία Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, καταχωρείται ο σχετικός κωδικός Αναστολής με κάποια τυπική διάρκεια, την οποία θα τροποποιεί ο Ελεγκτής ανά παραστατικό, κατά περίπτωση και καταχωρείται η σχετική εγγύηση. Η ΔΕΦΚ Β παραμένει σε status «Καταχωρημένη».
3. ΔΕΦΚ Α: Με υποβολή διόρθωσης (από τον συναλλασσόμενο ή τον αρμόδιο υπάλληλο) καταχωρείται το MRN της ΔΕΦΚ Β στις Ειδικές Μνείες στη θέση 44.1 της ΔΕΦΚ Α (κωδικός 1969), για σκοπούς συσχέτισης και στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εξοφλείται (status: «Οριστικοποιημένη»).
4. ΔΕΦΚ Β: Με υποβολή διόρθωσης (από τον συναλλασσόμενο ή τον αρμόδιο υπάλληλο) καταχωρείται το MRN της ΔΕΦΚ Α ως Προηγούμενο Παραστατικό (θέση 40) στη ΔΕΦΚ Β και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΔΕΦΚ Β περιέρχεται σε status «Υπό Αναστολή», όπου και θα παραμείνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης.
5. Εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης από την ΔΕΦΚ Α στο οποίο, πριν από την εκτύπωσή του, θα πρέπει με ανάκτηση και μεταβολή και όσο είναι ακόμη σε κατάσταση «Καταχωρημένο», να αναγράφεται η απαραίτητη επισήμανση στο πεδίο Παρατηρήσεις, κατά περίπτωση και στη συνέχεια να εκτυπώνεται.
6. Στη λήξη της Αναστολής, η ΔΕΦΚ Β περιέρχεται σε κατάσταση «Υπό Πληρωμή»:

α. Αν η διαφορά του τέλους ταξινόμησης καταβάλλεται, ενδεικτικά στις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με εξαγορά του αυτοκινήτου, η ΔΕΦΚ Β εξοφλείται και οριστικοποιείται.
β. Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να παρατείνει τη διάρκεια της μίσθωσης, η ΔΕΦΚ Β πρέπει να περιέλθει σε κατάσταση «Ανεξόφλητη» και αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία από τον συναλλασσόμενο Ταυτότητας Πληρωμής και στη συνέχεια ακύρωσής της. Κατόπιν, ο αρμόδιος υπάλληλος, μέσω της επιλογής Επιβεβαίωση Δασμών και Φόρων, θα μεταβάλλει την ημερομηνία λήξης της Αναστολής (με διαγραφή του Αυτόματου Υπολογισμού και καταχώρηση νέου), ώστε να περιέλθει το παραστατικό σε κατάσταση «Υπό Αναστολή» εκ νέου.
γ. Αν ο ενδιαφερόμενος θέλει να επαναποστείλει ή να εξάγει το όχημα, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων κατά περίπτωση διατυπώσεων, η ΔΕΦΚ Β πρέπει να περιέλθει σε κατάσταση «Ανεξόφλητη». Αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία από τον συναλλασσόμενο Ταυτότητας Πληρωμής και στη συνέχεια ακύρωσής της. Κατόπιν, ο αρμόδιος υπάλληλος, μέσω της επιλογής Επιβεβαίωση Δασμών και Φόρων, θα εισάγει χειροκίνητα μηδενικό ποσό φόρων, ώστε να περιέλθει και η ΔΕΦΚ Β σε κατάσταση «Οριστικοποιημένη».

 

Γ. Ως προς το Φ.Π.Α.

1.

α. Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος -μέλος, μεταφέρει τα αυτοκίνητα στη χώρα μας και ασκεί τη δραστηριότητά της (μισθώσεις) εντός αυτής, η μεταφορά αυτή αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση και συνεπώς υποβάλλει ως υπόχρεος στην αρμόδια τελωνειακή αρχή Δ.Ε.Φ.Κ. αφού έχει λάβει Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα, και καταβάλλει το Φ.Π.Α. που αναλογεί στην πράξη αυτή, ο οποίος υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.».
β. Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος -μέλος ασκεί τη δραστηριότητά της (μισθώσεις) από αυτό το κράτος- μέλος, ο λήπτης των υπηρεσιών υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή Δ.Ε.Φ.Κ. για την καταβολή του Φ.Π.Α. ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας του συνολικού μισθώματος.
Στην περίπτωση κατά την οποία στο τέλος της χρηματοδοτικής μίσθωσης το αυτοκίνητο εξαγοράζεται - σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχεται από τη σύμβαση παραχώρησης-από τον μισθωτή, καταβάλλεται στην τελωνειακή αρχή το ποσό Φ.Π.Α. που υπολείπεται εκείνου που αρχικά είχε καταβληθεί κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου.

2. Στην περίπτωση που η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης είναι εγκατεστημένη στη χώρα μας και η οποία αποκτά αυτοκίνητα από άλλο κράτος -μέλος προκειμένου στη συνέχεια να εκμισθώνει στο εσωτερικό της χώρας, υποβάλλει ως υπόχρεος για την καταβολή του Φ.Π.Α. στην αρμόδια τελωνειακή αρχή Δ.Ε.Φ.Κ. και καταβάλλει το Φ.Π.Α της ενδοκοινοτικής απόκτησης, ο οποίος υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2859/2000.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1775