Εκτύπωση

Αθήνα 02/10/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2159

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ ́αριθμ. 2499/258466/18-09-2020 (Β ́4129) ΚΥΑ για την απόσταξη οίνων λόγω κρίσης.

 

Σε συνέχεια της υπ ́ αριθμ. Ε.2121/27-07-2020 Εγκυκλίου Διαταγής «Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 και των Κ.Υ.Α. υπ ́αριθμ. 1723/179088/03-07-2020 (Β ́2764), 1869/191097/14-07-2020 (Β ́2883) και 1893/193770/15-07-2020 (Β ́2950) για την απόσταξη οίνου λόγω κρίσης», σας κοινοποιούμε την υπ ́αριθμ. 2499/258466/18-09-2020 (Β ́4129) Κ.Υ.Α "Τροποποίηση της υπ ́αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ ́ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020 /592»(Β ́2764)", η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4129 Β ́ και ισχύει από τη δημοσίευσή της (25-09-2020), για ενημέρωσή σας.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2020)
Εμφανίσεις: 105