Εκτύπωση

Αθήνα 28/09/2018
Αρ. πρωτ.: 102102


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής αντιγράφων πρακτικών γενικώς συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

 

Με τις διατάξεις του Ν.4403/16 (ΦΕΚ 125 Α΄ 07-07-2016) τροποποιήθηκαν το πρώτο εδάφιο του (Α.Ε.), το άρθρο 10 του Ν.3190/55 (παρ.3) και το άρθρο 693 του Ν.4072/12 (παρ.2) αναφορικά με την Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων. Ως νέα απώτατη προθεσμία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης τέθηκε η 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης.
Επίσης με τον ίδιο νόμο (Ν. 4403/16) τροποποιήθηκε το άρθρο 43β4 του Κ.Ν.2190/20 αναφορικά με τον χρόνο δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ & IKE) και καθίσταται πλέον σαφές ότι η απώτατη προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων είναι πλέον η 30η Σεπτεμβρίου 2018 για την χρήση 01/01-31/12/2017. Το ίδιο ισχύει και για τις προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
Λόγω τεχνικών προβλημάτων που εκκίνησαν την 27η Σεπτεμβρίου και αντιμετωπίσθηκαν επαρκώς σήμερα παρουσιάσθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή σχετικών αιτήσεων καταχώρισης από τους υπόχρεους του άρθρου 1 του ν.3419/05 και που αφορούν τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τις γενικές συνελεύσεις μετόχων ή εταίρων των υπόχρεων προσώπων.
Πληροφορούμε τα υπόχρεα πρόσωπα ότι μπορούν να υποβάλλουν τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών αιτήσεων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (www.businessportal.gr) έως και την Τρίτη 02-10-20185 και ώρα 23:59:59 χωρίς την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 63δ του Κ.Ν.2190/20. Μετά την ανωτέρω προθεσμία οι διοικητικές κυρώσεις του ανωτέρω άρθρου θα επιβληθούν στην έκταση που αναφέρεται στις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20.
Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Ενότητες (Δ/νσεις Αναπτύξεως) και οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ της χώρας για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2018)
Εμφανίσεις: 787