Εκτύπωση

Αθήνα 09/02/2022
Αρ. πρωτ.:

Α. 1021

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης αναγκών των πληγέντων από φυσικά φαινόμενα σε περιοχές που έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Κρατικής Αρωγής για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

 

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής της περ. ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ , για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ σε υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς της υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ιδίου Κώδικα, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών πληγέντων από φυσικές καταστροφές σε γεωγραφική περιοχή όπου έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Κρατικής Αρωγής ως εξής:

1. Για την εφαρμογή της παρούσας:

α. Προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών είναι κάθε υποκείμενος στο φόρο εγκατεστημένος στην Ελλάδα.
β. Δωρητές είναι πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο, τα οποία πρόκειται να διαθέσουν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αγόρασαν από τους προμηθευτές, για την αντιμετώπιση αναγκών των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και των ζημιών που αυτές προκάλεσαν σε γεωγραφική περιοχή όπου έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Κρατικής Αρωγής.
γ. Αποδέκτες των αγαθών και υπηρεσιών είναι οι φορείς της υποπερ. δδ΄ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ).

2. Μεταξύ του δωρητή και του αποδέκτη συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής των αγαθών ή πρωτόκολλο παροχής/λήψης των υπηρεσιών.

Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί αποδεικτικό πραγματοποίησης της δωρεάν διάθεσης των αγαθών ή των υπηρεσιών, συντάσσεται εις διπλούν και υπογράφεται και στα δύο (2) αντίτυπα από το δωρητή και τον αποδέκτη.

Το πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής ή παροχής / λήψης θα πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, αναφορά στην απόφαση με την οποία έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Κρατικής Αρωγής για την συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, την περιγραφή του είδους των αγαθών και των υπηρεσιών που διατέθηκαν και την γεωγραφική περιοχή που αυτά διατέθηκαν, την ποσότητα των αγαθών, την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεσή τους, την αξία τους, τα στοιχεία του δωρητή και του αποδέκτη των αγαθών ή υπηρεσιών, όπως επωνυμία, αριθμό φορολογικού μητρώου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και την ημερομηνία υπογραφής του ανωτέρω πρωτοκόλλου.
3. Ο δωρητής προσκομίζει σε κάθε προμηθευτή αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δωρεάν διάθεση των ειδών, ακριβές αντίγραφο του ανωτέρω υπογεγραμμένου πρωτοκόλλου παράδοσης
/ παραλαβής ή παροχής / λήψης, προκειμένου αυτός να εκδώσει το σχετικό παραστατικό άνευ ΦΠΑ, αναγράφοντας σε αυτό την ένδειξη «Απαλλαγή βάσει απόφασης Α. 1021/2022 ».
4. Οι δωρητές και οι προμηθευτές των αγαθών και υπηρεσιών οφείλουν να διαφυλάττουν το αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης
/ παραλαβής αγαθών ή παροχής / λήψης υπηρεσιών για όσο χρόνο προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) η διαφύλαξη λογιστικών αρχείων.
5. Στην περίπτωση που η έκδοση του σχετικού παραστατικού έχει προηγηθεί της προσκόμισης του ακριβούς αντιγράφου του πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής ή παροχής
/ λήψης, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για το ποσό του ΦΠΑ που επιστρέφεται στο δωρητή.

Στο πιστωτικό αυτό τιμολόγιο αναγράφεται η ένδειξη «Επιστροφή ΦΠΑ λόγω απαλλαγής βάσει της απόφασης Α. 1021/2022» και γίνεται αναφορά στην απόφαση ενεργοποίησης του Μηχανισμού Κρατικής Αρωγής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 320