Εκτύπωση

Αθήνα 06/07/2021
Αρ. πρωτ.: 74978

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,

 

ΘΕΜΑ: 5η τροποποίηση της υπ΄ αρ. 29013/8.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19» (Β΄ 900).

 

Άρθρο 1


1. Στο τέλος της παρ. 2 της υπ΄ αρ. 29013/8.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ΄ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19» (Β΄900), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 32707/18.3.2021 (Β΄ 1062), 36982/29.3.2021 (Β΄ 1219) 46570/20.4.2021 (Β΄ 1629) και 56801/21.5.2021 (Β΄ 2109) όμοιες αποφάσεις προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η δημόσια δαπάνη δύναται να αυξηθεί ούτως ώστε να καλυφθεί το σύνολο των εγκεκριμένων αιτήσεων μέχρι το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (8.200.000 €) ευρώ.»

2. Η Αναλυτική Πρόσκληση που επισυνάπτεται στην υπ΄ αρ. 29013/8.3.2021 (Β΄ 900) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιείται ως εξής:

α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του Κεφαλαίου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) ευρώ και δύναται να αυξηθεί ούτως ώστε να καλυφθεί το σύνολο των εγκεκριμένων αιτήσεων μέχρι το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (8.200.000 €) ευρώ.»

β) Η πρώτη γραμμή του πίνακα της παρ. 4 του Κεφαλαίου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Συνολική Διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη  8.200.000 €

γ) Η παρ. 1 του Κεφαλαίου 8, αντικαθίσταται ως εξής:

1. «Συστήνεται επιτροπή ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τρία (3) στελέχη της ΕΥΔΕ ΒΕΚ και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

 

 

 

Άρθρο 2


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev.gov.gr.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 197