Εκτύπωση

Αθήνα 21/04/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2083

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1083/06-4-2021 (Β΄1443) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα "Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων α) κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, β) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και γ) παραληπτών / τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (B΄ 40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε."

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπό στοιχεία Α.1083/06-04-2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1443 Τεύχος Β ́, έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 6ΞΡ946ΜΠ3Ζ-ΕΩΡ και ισχύει από την 12-04-2021.

Ειδικότερα,με την κοινοποιούμενη απόφαση παρατείνεται μέχρι 30-06-2021:

α) η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 1001/31-12-2020 (Β ́40) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου της δήλωσης γνωστοποίησης από τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων και τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου,

β) η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω απόφασης σχετικά με την υποβολή στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,τις Βεβαιώσεις του αρμόδιου μηχανικού και της κατάστασης με τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα από τις επιχειρήσεις παραλήπτες χύδην υγραερίων.

Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι την 30-6-2021 η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω απόφασης που αφορά την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου καθώς και τις επιχειρήσεις παραλήπτες χύδην υγραερίων.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονταν σε λειτουργία και παραλάμβαναν υγραέρια πριν από τις 12/01/2021,ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α. 1001/31-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τις επιχειρήσεις με έναρξη λειτουργίας μετά τις 12/01/2021και έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της ως άνω απόφασης.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 233