Εκτύπωση

Αθήνα 19/03/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1057

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, που δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

 

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία, καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης που δικαιούνται οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, που δεν εισπράττουν για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 «βασικό αντάλλαγμα», κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
 

 

 

Άρθρο 2
Ορισμοί


1. Δικαιούχος:

Η επιχείρηση εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών που δικαιούται αποζημίωσης καθώς δεν εισπράττει βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ως δικαιούχοι λογίζονται οι κληρονόμοι αυτού με τις υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1030/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

2. Καταστηματάρχης:

Η επιχείρηση που συνάπτει με δικαιούχο σύμβαση για χρήση ενός καταστήματος.

3. Κατάστημα:

ο χώρος εντός εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή εμπορικού κέντρου ή εκπτωτικού χωριού, του οποίου η χρήση παραχωρείται από τον δικαιούχο στον καταστηματάρχη κατόπιν συμφωνίας.

4. Βασικό αντάλλαγμα:

Το αντάλλαγμα που λαμβάνει ο δικαιούχος για την παραχώρηση της χρήσης του συμφωνηθέντος χώρου (καταστήματος) εντός εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή εμπορικού κέντρου ή εκπτωτικού χωριού.

 

 

 

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της «Δήλωσης Covid»


1. Ο δικαιούχος είσπραξης του ποσού της αποζημίωσης που δεν εισπράττει βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει κατ΄ εξαίρεση και μόνο για την εφαρμογή της παρούσας, αρχική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και στη συνέχεια «Δήλωση Covid», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.
2. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας οι δικαιούχοι καταχωρούν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται τα στοιχεία του δικαιούχου, ήτοι της επιχείρησης εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών που δεν εισπράττει βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
β) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται τα στοιχεία του καταστηματάρχη, ήτοι της επιχείρησης που έχει συνάψει σύμβαση για χρήση ενός συμφωνηθέντος χώρου (καταστήματος) εντός εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή εμπορικού κέντρου ή εκπτωτικού χωριού.
γ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», ως «Είδος Μίσθωσης» επιλέγεται «Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης καταστήματος εντός εμπορικού κέντρου» και ως «Στοιχεία Συμφωνητικού» τα στοιχεία της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ δικαιούχου και καταστηματάρχη.
δ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» συμπληρώνονται τα στοιχεία του καταστήματος.
ε) Στο πεδίο «Συνολικό Μηνιαίο Μίσθωμα» συμπληρώνεται το ποσό του μηνιαίου «βασικού ανταλλάγματος» που λαμβάνει ο δικαιούχος για την παραχώρηση της χρήσης του καταστήματος.

3. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της «Δήλωσης Covid», οι δικαιούχοι πρέπει να επιλέγουν το πεδίο «Χρήση μισθίου - Επαγγελματική στέγη».
4. Η υποβολή των ως άνω δηλώσεων δεν μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο της εν ισχύ σύμβασης και δεν λαμβάνεται υπόψη για το χαρακτηρισμό του εισοδήματος που αποκτάται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία.
5. Στην περίπτωση που δικαιούχος φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει αποβιώσει, για την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης από τους κληρονόμους του, τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία Α.1030/2021 (Β΄ 702) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους


Για τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους καθώς και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία Α.1030/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

 

 

Άρθρο 5


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 341