Εκτύπωση

Αθήνα 29/10/2020
Αρ. πρωτ.: 1647/299960


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του Ν. 3877/2010 (Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄ 1239).

 

Άρθρο 1


Η υπ΄ αρ. 425/42522/20-5-2013 (1239Β΄/22-5-2013) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε,συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπ΄ αρ. 915/91988/1-8-2013 (Β΄ 1957), 384/52287/17-4-2014 (Β΄ 1031), 603/83797/27-6-2014 (Β΄ 1731), 706/96129/6-8-2014 (Β΄ 2258), 2042/29553/29-5-2015 (Β΄ 1065), 6655/82133/ 23-7-2015 (Β΄ 1572), 5435/72617/24-6-2016 (Β΄ 1931), 4332/48587/23-5-2017 (Β΄ 1916), 7852/88393/22-8-2017 (Β΄ 2960), 1117/52284/5-4-2018 (Β΄ 1327), 1441/80504/ 7-6-2018 (Β΄ 2180), 2063/108562/3-8-2018 (Β΄ 3425), 3139/138938/12-10-2018 (Β΄ 4705), 452/79088/12-4-2019 (Β΄ 1418), 1106/125833/31-5-2019 (Β΄ 2296), 1444/204642/12-8-2019 (Β΄ 3371), 1604/266804/18-10-2019 (Β΄ 3975), 419/102902/14-4-2020 (Β΄ 1428), 418/102900/14-4-2020 (Β΄ 1621), 845/174099/30-06-2020 (Β΄ 2725) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2019, σε 30-10-2020.

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 657