Εκτύπωση

Αθήνα 29/07/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2126

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ'αριθ. Α.1141/09-03-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της απόφασης υπ' αριθ. 30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 2445), έλαβε αριθμό ΑΔΑ ΩΦΚΝ46ΜΠ3Ζ-ΠΝΔ και ισχύει από της δημοσιεύσεώς της (19-06-2020).
Με την κοινοποιούμενη απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο., αντικαθίσταται ο ορισμός της εμφιάλωσης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (άρθρο 4, παρ.2 της τροποποιούμενης Α.Υ.Ο.) και ορίζεται ως νέο ανώτατο όριο, για την χωρητικότητα των περιεκτών (φιαλών ή δοχείων) της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, τα δέκα (10) λίτρα (αντί του ορίου των 2,5 λίτρων που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης).
2. Ως εκ της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης του ανώτατου ορίου χωρητικότητας, προκειμένου για την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, με την κοινοποιούμενη απόφαση αναλόγως επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 «Διάθεση και διακίνηση πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» καθώς και στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 «Προσυσκευασία και ενδείξεις επ' αυτής» της τροποποιούμενης απόφασης.
Πιο συγκεκριμένα, με την παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο., αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 4 της τροποποιούμενης απόφασης και προβλέπεται πλέον η δυνατότητα διάθεσης στην χονδρική και λιανική πώληση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σε προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μέχρι 10 λίτρων, από πρόσωπα που ασκούν νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις εθνικές (ν.2960/2001 και Α.Υ.Ο. 30/003/000/1026/2016) και ενωσιακές διατάξεις για την ενδοενωσιακή διακίνηση του προϊόντος αυτού.
Επιπλέον, με τις παραγράφους 3, 4, και 6 του εν λόγω άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 8 της τροποποιούμενης απόφασης καθώς και στις διατάξεις του στοιχείου (v) της παραγράφου 5 (νυν παραγράφου 4) του εν λόγω άρθρου αναφορικά με το μέγεθος των χαρακτήρων των προβλεπόμενων ενδείξεων στην επισήμανση της εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αλκοόλης, με την πρόβλεψη διαφοροποίησης αυτού, ανάλογα με τον ονομαστικό όγκο της προσυσκευασίας.

Συγκεκριμένα, με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται η χρήση χαρακτήρων μεγαλύτερου μεγέθους για τις προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου των 2,5 λίτρων και μέχρι του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου των 10 λίτρων [έξι (6) χιλιοστόμετρα για τις ενδείξεις της επωνυμίας πώλησης και του (κατ' όγκο) αλκοολικού τίτλου και τέσσερα (4) χιλιοστόμετρα για την ένδειξη του όγκου του περιεχομένου].
3. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 8 της τροποποιούμενης απόφασης αναριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.
4. Με το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης, παρέχεται η δυνατότητα της διάθεσης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο της Ε.Ε. ή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές άλλου κ-μ, στη χονδρική και λιανική πώληση στα πρόσωπα που ασκούν νόμιμη εμπορική δραστηριότητα και την έχουν ήδη, πριν την έναρξη εφαρμογής της κοινοποιούμενης απόφασης, παραλάβει, από άλλα κράτη μέλη, εμφιαλωμένη σε προσυσκευασίες ονομαστικού όγκου μεγαλύτερου των 2,5 λίτρων και έως 10 λίτρα.
5. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του καν. (ΕΚ) 3649/92 της Επιτροπής, οι εμπορικές ενδοενωσιακές διακινήσεις της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης πραγματοποιούνται υπό την κάλυψη του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Εγγράφου (ΑΣΔΕ).

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του εν λόγω κανονισμού τα εμπορικά έγγραφα, όπως τα τιμολόγια, τα δελτία παράδοσης, τα φορτωτικά έγγραφα κλπ., μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απλουστευμένα συνοδευτικά έγγραφα, υπό τον όρο ότι περιλαμβάνουν τα ίδια πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο οικείο υπόδειγμα του εν λόγω κανονισμού και η φύση των πληροφοριών αυτών επαληθεύεται με τον αριθμό που αντιστοιχεί στον κωδικό των τετραγωνιδίων του εν λόγω υποδείγματος.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν διενεργηθείσας έρευνας της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, αναφορικά με την ενδοενωσιακή διακίνηση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, σε ορισμένα κράτη - μέλη (Ρουμανία, Ουγγαρία, Λετονία, Εσθονία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Αυστρία, και Δανία) η διακίνηση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης πραγματοποιείται υπό την κάλυψη του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Εγγράφου (ΑΣΔΕ) ενώ, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίησή της, η Γερμανία επιτρέπει τη χρήση των εμπορικών εγγράφων, όπως τιμολόγια, δελτία παράδοσης κλπ. ως απλουστευμένων συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ως άνω Κανονισμού.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1074