Εκτύπωση

Αθήνα 02/07/2020
Αρ. πρωτ.: 1076799


ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/894 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα».

 

Σχετ.:

α)Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α1017904 ΕΞ 2019 από 06-02-2019 έγγραφό μας

β) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1043520 ΕΞ2019από22-03-2019 έγγραφό μας

γ)Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1137714 ΕΞ 2019 από 08-10-2019έγγραφό μας

δ) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1007447 ΕΞ 2020 από 20-01-2020έγγραφό μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον αναφερόμενο στο θέμα εκτελεστικό κανονισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L206/30.06.2020).

Με τον κανονισμό αυτό η Επιτροπή εισάγει δύο γενικές προσαρμογές στον καθορισμό των δασμολογικών ποσοστώσεων.

Η πρώτη συνίσταται στη μετάβαση από ετήσια σε τριμηνιαία διαχείριση όλων των ειδικών «ανά προμηθεύτρια χώρα» ποσοστώσεων.

Η δεύτερη προσαρμογή συνίσταται στην εισαγωγή ενός βελτιωμένου καθεστώτος πρόσβασης των χωρών που επωφελούνται από μια ειδική ανά χώρα ποσόστωση στην εναπομένουσα ποσόστωση.

Ειδικότερα οι τροποποιήσεις που επιφέρει ο κανονισμός είναι οι εξής:

  • κατηγορία 25A πουπεριλαμβάνει κωδικούς ΣΟ που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλα τεχνικά έργα και

  • κατηγορία 25B που περιλαμβάνει τους υπόλοιπους κωδικούς ΣΟ που δεν χρησιμοποιούνται σε τέτοια έργα.

Για την κατηγορία προϊόντων 25Α ορίζεται δασμολογική ποσόστωση για όλες τις υπόλοιπες χώρες «άλλες χώρες» και για την κατηγορία προϊόντων 25Β ορίζεται δασμολογική ποσόστωση «ανά προμηθεύτρια χώρα»

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2020 και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 653