Εκτύπωση

Αθήνα 23/06/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1134

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. T. 392/8/B0019/16.12.2002 (Β΄ 136) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης «περί εξουσιοδότησης: α) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) ως εκδοτικού και εγγυοδοτικού οργανισμού και β) των Λοιπών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων ως εκδοτικών οργανισμών, κατ΄ εφαρμογή της από 26 Ιουνίου 1990 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «περί προσωρινής εισαγωγής» (ν. 2401/1996) καθώς και της από 6.12.1961 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «επί του Δελτίου ΑΤΑ δια την προσωρινήν εισδοχήν εμπορευμάτων» (ν.132/1975).

 

Άρθρο 1

 

Το άρθρο 1 της υπ ́ αρ. Τ.392/8/Β0019/6.12.2002 (Β ́ 136) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αναδιατυπώνεται ως εξής:

Εξουσιοδοτούνται τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Καλαμάτας, Καβάλας, Βόλου, Ιωαννίνων, Αγρινίου, Εύβοιας, Μυτιλήνης, Ρόδου, Ηρακλείου, Καστοριάς, Λάρισας, Τρικάλων, Λευκάδας, Έβρου και Χίου, να αναλάβουν την έκδοση και χορήγηση Δελτίων Α.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 5 του παραρτήματος Α της Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «περί προσωρινής εισαγωγής», που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Ιουνίου 1990.

 

 

Άρθρο 2

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 674