Εκτύπωση

Αθήνα 10/04/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1080

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. Α. 1076/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β΄ 1135).

 

Άρθρο μόνο


Τροποποιούμε τη με αριθμ. Α. 1076/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β΄ 1135), ως εξής:

1. Στην υποπερίπτωση β) της περίπτωσης Α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 μετά τις λέξεις «μη υποκείμενες σε ΦΠΑ» προστίθενται οι λέξεις «απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ».
2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 οι λέξεις «έως την 10.4.2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως την 21.4.2020».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1331