Εκτύπωση

Αθήνα 07/10/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1377

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Τ.636/5020/0019/21-12-1989 (ΦΕΚ 918/Β΄/28-12-1989) Α.Υ.Ο. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».

 

Άρθρο 1


1. Στην παράγραφο 3, του άρθρου 7, του Κεφαλαίου ΣΤ VII:

Τελικές Διατάξεις, της AYO Τ.636/5020/0019/ 21-12-1989, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Το Τελωνείο Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, πέραν των ανωτέρω, καθίσταται επιπλέον αρμόδιο για τον τελωνισμό των οδικώς αφικνούμενων/εξερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων».

 

 

Άρθρο 2


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1531