Εκτύπωση

Αθήνα 14/12/2018
Αρ. πρωτ.: 1024856


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2018 της Υποεπιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΕ - Ουκρανίας της 21ης Νοεμβρίου 2018 για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου Ι της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας [2019/101]

 

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1045905 ΕΞ2016/18.03.2016 ΔΥΟ [Παροχή οδηγιών επί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου (ΑΔΑ: ΩΨΝ7Η-Γ9Β)].

2) Η με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 5010779 ΕΞ2015/15.05.2015 ΔΥΟ [Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2014 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Σερβίας της 17.12.2014 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας - Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής- σημείο Β (ΑΔΑ: Ω3ΗΜΗ-Ρ14)].

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση 1/2018 της Υποεπιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΕ - Ουκρανίας για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου Ι της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Η εν λόγω Απόφαση (2019/101) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 20/23.01.2019) και αφορά ουσιαστικά στην πράξη με την οποία η ισχύουσα προτιμησιακή συμφωνία ΕΕ - Ουκρανίας [κοινοποίηση με την αριθ. (1) σχετική] παραπέμπει στην Περιφερειακή Σύμβαση για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής.
Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται ότι το πρωτόκολλο Ι της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας αντικαθίσταται από το κείμενο του Παραρτήματος αυτής.
Επί του Παραρτήματος της κοινοποιούμενης απόφασης επισημαίνονται τα κάτωθι:
Με το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου Ι (πρωτόκολλο καταγωγής) ορίζεται ότι για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Ουκρανίας εφαρμόζονται το Προσάρτημα Ι και οι σχετικές διατάξεις του Προσαρτήματος ΙΙ της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (L 54/26.2.2013) και κάθε αναφορά στα Προσαρτήματα αυτά της Περιφερειακής Σύμβασης στον όρο «συναφή συμφωνία» νοείται ως αναφορά στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ - Ουκρανίας.
Με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου Ι ορίζονται μεταβατικές διατάξεις βάσει των οποίων, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στα άρθρα 16 παράγραφος 5 και 21 παράγραφος 3 του Προσαρτήματος Ι της Περιφερειακής Σύμβασης, σε περίπτωση που η σώρευση αφορά μόνο τα κράτη ΕΖΕΣ (ήτοι Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), τις Νήσους Φερόε, την ΕΕ, την Τουρκία, τους συμμετέχοντες στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, τη Γεωργία και την Ουκρανία, η απόδειξη της καταγωγής μπορεί να είναι το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR 1 ή η δήλωση καταγωγής.
H κοινοποιούμενη απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1156