Εκτύπωση

Αθήνα 08/02/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2030

ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του N .4557/18 (Α΄139) και της αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ 1188211 ΕΞ2018/17.12.2018 ΑΥΟ (Β΄ 5866) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία διάθεσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών»

 

Με την παρούσα κοινοποιούνται για ενημέρωση κι εφαρμογή:

α) οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4557/18 με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 53Α του Ν.2960/01 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και
β) η αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ 1188211 ΕΞ2018/17.12.2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία διάθεσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών».

1. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 65 του Ν.4557/18 αντικαταστάθηκε η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Με την ανωτέρω τροποποίηση ορίζεται το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού ως το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο περιέχει καπνό και παράγει αερόλυμα μέσω διαδικασίας θέρμανσης και όχι καύσης.

Με τη εν λόγω διάταξη διευρύνεται ο ορισμός του προϊόντος αυτού σε σχέση με τον προγενέστερο ορισμό, έτσι ώστε να προσαρμοστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στις νέες απαιτήσεις της αγοράς με στόχο την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, την αποφυγή στρεβλώσεων, την εξασφάλιση της εύρυθμης και ομοιόμορφης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς καθώς και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων μέσω της ομοιόμορφης και ίσης φορολογικής μεταχείρισης συναφών προϊόντων με τα ίδια κύρια χαρακτηριστικά (παραγωγή αερολύματος μέσω θέρμανσης και όχι καύσης), η αγορά των οποίων εμφανίζεται ιδιαιτέρως αναπτυσσόμενη.
Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, με τις οποίες προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 53Α του Ν.2960/01 , καθιερώνεται ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν.2960/01 για τη διάθεση στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού με απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 53Α σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.2960/01, το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού που διατίθεται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών απαλλάσσεται μόνο από τον αναλογούντα φόρο κατανάλωσης (Φ.Κ.) και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων.

Επομένως, κάθε αναφορά στην παρούσα σε διάθεση ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού με απαλλαγή νοείται αποκλειστικά ως απαλλαγή από τις ανωτέρω επιβαρύνσεις και όχι από τον αναλογούντα Φ.Π.Α..
2. Για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας διάθεσης του εν λόγω προϊόντος στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών με απαλλαγή εκδόθηκε η κοινοποιούμενη αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ 1188211 ΕΞ2018/17.12.2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών.

Με την εν λόγω Απόφαση εξειδικεύεται η έννοια του εργατοτεχνικού προσωπικού της καπνοβιομηχανίας και καθορίζονται οι δικαιούμενες ποσότητες προϊόντος ανά δικαιούχο, οι ειδικότεροι όροι για τη χορήγηση ενσήμων ταινιών καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες για τη διαδικασία διάθεσης με απαλλαγή στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών μείγματος καπνού για ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, κατ΄ αναλογία με την αντίστοιχη διαδικασία που ορίζεται για τα βιομηχανοποιημένα καπνά από την αριθμ. Δ.806/582/31.05.1993 ΑΥΟ.

Τα βασικά σημεία της απόφασης αυτής συνοψίζονται κατωτέρω.
Καταρχάς, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης καθίσταται αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη χορήγηση της απαλλαγής το τελωνείο ελέγχου κι εποπτείας, όπως αυτό ορίζεται στην αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02.08.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., της φορολογικής αποθήκης παραγωγής του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού που πρόκειται να διατεθεί στο εργατοτεχνικό προσωπικό με απαλλαγή.
Επιπλέον, με το άρθρο 3 προσδιορίζονται τα δικαιούχα πρόσωπα, ως τα μέλη του εργατοτεχνικού προσωπικού της καπνοβιομηχανίας που εργάζονται σε χώρους παραγωγής, κατοχής, επεξεργασίας και συντήρησης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος, τα πρόσωπα που επιστατούν τις εργασίες που πραγματοποιούνται στους εν λόγω χώρους καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτών, καθώς και όσοι από το εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούνται σε χώρους παραγωγής των υλικών συσκευασίας του εν λόγω προϊόντος.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο τα ανωτέρω πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα διάθεσης σε αυτά με απαλλαγή του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού όταν απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εργασία τους υπό την προϋπόθεση όμως, ότι μισθοδοτούνται για το διάστημα απουσίας τους από την καπνοβιομηχανία ή από Ασφαλιστικό Οργανισμό.
Όσον αφορά στην απαλλασσόμενη ποσότητα, καθορίζεται από το άρθρο 4 σε ένα πακέτο ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού ημερησίως περιέχον μείγμα καπνού μέγιστου καθαρού βάρους έως 6,5 γραμμάρια, κατ΄ αναλογία με την αντίστοιχη απαλλασσόμενη ποσότητα τσιγάρων, η οποία διατίθεται στο εργατοτεχνικό προσωπικό της καπνοβιομηχανίας σύμφωνα με την αριθμ. Δ.806/582/31.05.1993 ΑΥΟ.
Με το άρθρο 5 της κοινοποιούμενης απόφασης, με το οποίο ρυθμίζονται ζητήματα παραγωγής, παρέχεται η ευχέρεια στην καπνοβιομηχανία για την επιλογή του είδους και των σημάτων των προϊόντων που θα παράξει για διάθεση στο εργατοτεχνικό προσωπικό της, ενώ ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού για διάθεση στο εργατοτεχνικό προσωπικό, τίθεται η υποβολή μέσω του πληροφοριακού συστήματος ICISnet Αίτησης Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.).

Περαιτέρω, αναλύεται η διαδικασία χορήγησης ενσήμων ταινιών στην καπνοβιομηχανία προς επικόλληση στα πακέτα που θα διατεθούν με απαλλαγή, ήτοι η υποβολή Α.Δ.Ε.Τ. από την καπνοβιομηχανία προς καταβολή της αξίας των ενσήμων ταινιών και οι ελεγκτικές ενέργειες του αρμόδιου τελωνείου.

Για την ενημέρωση του υποσυστήματος ICISnet και την εισαγωγή της παραχθείσας σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσότητας ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στην φορολογική αποθήκη προβλέπεται από το ίδιο άρθρο η ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Παραγωγής από την καπνοβιομηχανία.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διάθεση στο εργατοτεχνικό προσωπικό του κατά τα ανωτέρω παραχθέντος προϊόντος, η καπνοβιομηχανία οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 6 της Απόφασης να υποβάλλει ηλεκτρονικά Δ.Ε.Φ.Κ. για την απαλλαγή από Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων και την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Στην Δ.Ε.Φ.Κ. επισυνάπτεται κατάσταση δικαιούχων προσώπων καθώς και χωριστή κατάσταση δικαιούχων για τα μέλη του εργατοτεχνικού προσωπικού τα οποία απασχολούνται εκτός της φορολογικής αποθήκης παραγωγής του απαλλασσόμενου προϊόντος, στις οποίες υποχρεωτικά περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

Σημειώνεται ότι οι συνημμένες καταστάσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά για μέγιστο χρονικό διάστημα έως ένα μήνα.
Με την οριστικοποίηση της Δ.Ε.Φ.Κ. επέρχεται πίστωση της Α.Δ.Ε.Τ. στο μηχανογραφικό σύστημα ICISnet. Εφιστάται η προσοχή ότι παρά την οριστικοποίηση της Δ.Ε.Φ.Κ. στο υποσύστημα ΕΦΚ του ICISnet, η απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων οριστικοποιείται με την υποβολή από την καπνοβιομηχανία της σχετικής κατάστασης δικαιούχων υπογεγραμμένης από τον εκπρόσωπο της καπνοβιομηχανίας και τους δικαιούχους κατόπιν της διάθεσης σε αυτούς των προϊόντων και τον έλεγχό της από την τελωνειακή αρχή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 της κοινοποιούμενης απόφασης η καπνοβιομηχανία υποβάλει την κατάσταση δικαιούχων σε δύο αντίτυπα το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την οριστικοποίηση της Δ.Ε.Φ.Κ., εντός του ίδιου διαστήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διάθεσης του απαλλασσόμενου προϊόντος στο σύνολο των δικαιούχων προσώπων, η οποία μετά την παρέλευση του δεκαημέρου δεν θα είναι δυνατή.
Περαιτέρω, με το άρθρο 7 της εν θέματι απόφασης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με ειδικές περιπτώσεις διάθεσης του απαλλασσόμενου ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα τα οποία απασχολούνται εκτός της φορολογικής αποθήκης παραγωγής και σε δικαιούχους οι οποίοι απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εργασία τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.
Επισημαίνεται ότι, οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 6 και 7 της κοινοποιούμενης απόφασης διατυπώσεις για την παραγωγή και τη διάθεση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος που προορίζεται για το εργατοτεχνικό προσωπικό πραγματοποιούνται στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραγωγής του εν λόγω προϊόντος, ανεξαρτήτως αν τα δικαιούχα πρόσωπα εργάζονται σε μονάδα η οποία εμπίπτει στη χωρική αρμοδιότητα διαφορετικής τελωνειακής αρχής.

Στην περίπτωση δικαιούχων προσώπων τα οποία εργάζονται εκτός της φορολογικής αποθήκης παραγωγής, η μεταφορά του απαλλασσόμενου ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος στον τόπο εργασίας των δικαιούχων προσώπων καθώς και η διάθεσή του γίνεται με ευθύνη της καπνοβιομηχανίας.
Επιπροσθέτως, η παραλαβή του απαλλασσόμενου ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού από μέλη του εργατοτεχνικού προσωπικού τα οποία απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εργασία τους πραγματοποιείται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους παρόντες και εντός του δεκαημέρου που ακολουθεί την οριστικοποίηση της σχετικής Δ.Ε.Φ.Κ.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 956