Εκτύπωση
Αθήνα 13/12/2016
Αρ. πρωτ.: 1183726

ΘΕΜΑ:
Οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. μεταξύ αποθηκευτών με σκοπό την εξαγωγή αυτών χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών.
 
Σχετ.: α) Η υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΓ 5054303 ΕΞ2010/27-12-2010 Ε.Δ.Υ.Ο. β) Η υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 Ε.Δ.Υ.Ο.

Με αφορμή ερωτήματα φορέων αναφορικά με τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. μεταξύ εγκεκριμένων αποθηκευτών με σκοπό την εξαγωγή των προϊόντων αυτών χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η μεταφορά τους από τη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή στην φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-εξαγωγέα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης iii) της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του Ε.Τ.Κ. τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα μπορούν να διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής εντός του εδάφους της κοινότητας, ακόμη και στην περίπτωση που τα προϊόντα διακινούνται μέσω τρίτης χώρας ή τρίτου εδάφους, από μια φορολογική αποθήκη σε τόπο όπου τα προϊόντα εξέρχονται από το έδαφος της κοινότητας.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παραδόσεις και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών καθώς και οι παροχές υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιούνται στους χώρους που απαριθμούνται στην περίπτωση β) της ως άνω παραγράφου μεταξύ των οποίων είναι και οι φορολογικές αποθήκες με διατήρηση μιας από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω περίπτωση, παραμένουν δηλαδή τα αγαθά εντός του ανασταλτικού καθεστώτος.
3. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ως άνω νόμου απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή.
4. Τέλος, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. ΔΤΔΑ 1068392/26.04.2016 Ε.Δ.Υ.Ο., οι παραδόσεις αγαθών που εξάγονται από την Ε.Ε. από τον πωλητή, απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. υπό την προϋπόθεση ότι ο πωλητής υποβάλλει διασάφηση εξαγωγής κατά τα προβλεπόμενα στην τελωνειακή νομοθεσία και διαθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και την επιβεβαίωση της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Κατόπιν αυτών και στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και τόνωσης των εξαγωγών, σας γνωρίζουμε ότι, οι ανωτέρω διατάξεις δύναται να έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις πώλησης των προϊόντων Ε.Φ.Κ. μεταξύ των εγκεκριμένων αποθηκευτών με σκοπό την περαιτέρω εξαγωγή τους χωρίς να απαιτείται η φυσική διακίνηση των υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων μεταξύ των φορολογικών αποθηκών. Για το σκοπό αυτό ο εγκεκριμένος αποθηκευτής-προμηθευτής κατά την έναρξη της διαδικασίας εξαγωγής θα πρέπει να προβεί στην υποβολή του Ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ) ενώ η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή -εξαγωγέα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω σχετικές ΕΔΥΟ. Η πίστωση της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή - προμηθευτή πραγματοποιείται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω β΄ σχετική Ε.Δ.Υ.Ο..
6. Ωστόσο, στην περίπτωση όπου σύμφωνα με την ανωτέρω α΄ σχετική Ε.Δ.Υ.Ο. δεν απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού Διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) (δηλ. η φορολογική αποθήκη βρίσκεται εντός τελωνειακά ελεγχομένου χώρου από όπου θα πραγματοποιηθεί η έξοδος των εμπορευμάτων ) για την πίστωση της φορολογικής αποθήκης θα πρέπει κατά την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής στο πεδίο «Προϊόντα ΕΦΚ» στην ενότητα «Είδη» να αναγράφεται ο αριθμός της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή.
7. Σε περίπτωση ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής ο εγκεκριμένος αποθηκευτής - προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει μήνυμα αλλαγής προορισμού (ΙΕ813). Ως εκ τούτου, ο εξαγωγέας ενημερώνει τον εγκεκριμένο αποθηκευτή -προμηθευτή σχετικά με το νέο προορισμό που θα λάβουν τα εμπορεύματα τα οποία εφόσον δεν προορίζονται για νέο παραλήπτη-εγκεκριμένο αποθηκευτή θα πρέπει να αποσταλούν στη φορολογική αποθήκη του εξαγωγέα ή στις περιπτώσεις αδυναμίας παραλαβής στις εγκαταστάσεις του δύναται, κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή, να επιστρέψουν στη φορολογική αποθήκη του προμηθευτή. Ευνόητο είναι ότι, στην περίπτωση αυτή τηρούνται οι προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες περί ακύρωσης -διόρθωσης τελωνειακών παραστατικών.
8. Τέλος, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, οι ως άνω φορείς οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α), όπως ισχύει.
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 2560