Εκτύπωση

Αθήνα 20/10/2016
Αρ. πρωτ.: 1151184


ΘΕΜΑ:
Αντικατάσταση του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ΄ αριθμ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ κοινοποίησης της αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015) Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου».

 

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ.

Με την παρούσα, αντικαθίσταται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III «ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΟΔΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ» της ανωτέρω σχετικής ΕΔΥΟ για περαιτέρω εναρμονισμένη και αποδοτική εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψη:

- την ισχύουσα νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπό το φως της ερμηνείας του Νομικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
- τις θέσεις των τελωνειακών αρχών και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ερωτημάτων της υπηρεσίας μας σε σχέση με την υποβολή των υποστηρικτικών δικαιολογητικών στα παραστατικά εφοδιασμού και
- τις απόψεις των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα του εφοδιασμού φορέων.

Ειδικότερα οι τροποποιήσεις αυτές εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:

i. Ως προς τις κατηγορίες φορτηγών πλοίων (04), δεξαμενόπλοιων (05) και λοιπών πλοίων (14) μεταξύ των λοιπών προβλεπομένων υποστηρικτικών της διασάφησης δικαιολογητικών υποβάλλεται σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών-Ναυλοσύμφωνο για την απόδειξη της μεταφοράς φορτίου/εμπορευμάτων ή της παροχής υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 παρ. 1β) του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α) όπως ισχύει. Aντίστοιχα, για την κατηγορία ρυμουλκών πλοίων υποβάλλονται: σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών ή παραστατικά αξίας από την εκτέλεση εργασιών.
ii. Ως προς την κατηγορία των θαλασσίων ταξί πλοίων (06) προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι κωδικοί συνημμένων εγγράφων:

1873: Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με την περιοχή δραστηριοποίησης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.
1874: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με την έναρξη εργασίας.
1870: Κατάσταση καταχώρησης στα Βιβλία των εσόδων από παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών.

iii. Δίδεται νέος κωδικός συνημμένου δικαιολογητικού εγγράφου για το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων. Παράλληλα, έχουν επικαιροποιηθεί τα πιστοποιητικά ασφάλειας και εθνικότητας ανά κατηγορία πλοίων
iv. Καταργούνται ο κωδικός 1867: Βεβαίωση εγκατάσταση ΑΚ και ο κωδικός C621: Πιστοποιητικό Τ2Μ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά την χρονική στιγμή υποβολής κάθε αιτήματος ατελούς εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα θα πρέπει -για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου - να εξετάζεται προσεκτικά η δυνατότητα ή μη απαλλαγής από τον κάθε φόρο (ΕΦΚ ή/και ΦΠΑ) σύμφωνα με τις κείμενες περί ΕΦΚ και ΦΠΑ διατάξεις. Συνεπώς, ο παρών ΠΙΝΑΚΑΣ τυγχάνει εφαρμογής μόνο εφόσον τηρούνται κατά τα λοιπά οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζουν οι ως άνω διατάξεις.Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 2764