Εκτύπωση

Αθήνα 9/06/2016
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1073

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει.

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της απόφασης ΠΟΛ. 1163/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για να χορηγηθεί απαλλαγή, στις περιπτώσεις που κτίσμα των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης έχει υποστεί ζημίες από το σεισμό του Νοεμβρίου του 2015, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, από την οποία να προκύπτει ότι το κτίσμα έχει υποστεί τις σχετικές ζημίες.».

2. Το υπόδειγμα 1 της απόφασης ΠΟΛ. 1163/2015 τροποποιείται, αντικαθίσταται, επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


 

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 2334