Εκτύπωση

Αθήνα 04/06/2014
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1153


ΘΕΜΑ: Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:κ.λ.π

Αποφασίζουμε:

 

Τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται από τις ΑΥΟ ΠΟΛ 1281/1993 , ΑΥΟ ΠΟΛ 1229/1997 , τηρούνται και εκδίδονται αθεώρητα.
Οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4219