Εκτύπωση

Αθήνα 17/06/2005
Αρ. Πρωτ.:  Δ.916/59/Α0018
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ.179/7/4.2.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 215/B΄) "Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας".

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε

 

Άρθρο 1


Το άρθρο 1 της υπ αριθμ. Δ.179/7/4.2.2005 Α.Υ.Ο. αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 1
Δικαιούχοι απαλλαγής


Τα βοηθητικά σκάφη των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, που δικαιούνται απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για τα καύσιμα που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους, θα ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία".
 

 

Άρθρο 2


Τα στοιχεία α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:

"α. Βεβαίωση της αρμόδιας, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, Υπηρεσίας ότι, η μονάδα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας έχει άδεια λειτουργίας σε ισχύ.
β. Βεβαίωση των Λιμενικών Αρχών ότι το σκάφος ανήκει στην εν λόγω εταιρεία.
γ. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο λήξει η άδεια λειτουργίας της μονάδας ή μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σκαφών, θα ενημερώνεται άμεσα η Τελωνειακή Αρχή.
δ. Το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης των σκαφών ή η άδεια εκτέλεσης πλόων, από τα οποία θα προκύπτει, εκτός των άλλων, η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων και η ιπποδύναμη της χρησιμοποιούμενης μηχανής".

 

 

Άρθρο 3


Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

"Επί πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο, οι ενδιαφερόμενοι θα επισυνάπτουν στην Αίτηση - Δήλωση επιστροφής του Ε.Φ.Κ., τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας".

 

 

Άρθρο 4


1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 8100