Εκτύπωση

Αθήνα, 28/01/2021

Αρ.Πρωτ: Σ50/1/32949

 

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019.

 

Σχετ. το με αρ. πρωτ. Σ50/22/905880/25-07-2019 Γενικό Έγγραφο και οι με αρ. 36/2019 και 6/2018 Εγκύκλιοι

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ80000/ 51292/2088/13-01-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο παρέχονται οδηγίες σχετικά με το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 , όπως ισχύουν.

 

Συν/να: το με αρ.πρωτ. Φ80000/51292/2088/13-01-2021 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ
Εμφανίσεις: 1000