Εκτύπωση

Αθήνα 12/01/2016
Αρ. πρωτ.:
  11


ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με αντικατάσταση εκκαθαριστών που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση, μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων.

 

Σχετικά : Επιστολή σας, αρ. πρωτ. 30/11-01-2016 και με α.π. ΕΣ 11/11-01-2016.
Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος για αντικατάσταση εκκαθαριστών (που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση την 14-10-2010, οι οποίοι δηλώνουν ότι ουδέποτε έλαβαν γνώση της δικαστικής απόφασης), μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6, Ν. 3419/2005 όπως ισχύει «Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν να συμμορφώνονται με διοικητικές πράξεις και εκτελεστές αποφάσεις και διατάξεις των δικαστηρίων ή των δικαστικών λειτουργών που αφορούν την υποβολή αίτησης καταχώρησης, έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου οι οποίες υπόκεινται σε καταχώρηση ή επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία..............».
Συνεπώς, για να γίνει αντικατάσταση των εκκαθαριστών της εταιρείας "ΚΟΜΜΑΤΑ -ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΟΥ ΟΕ", που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση την 14-10-2010, θα πρέπει, οι ενδιαφερόμενοι εταίροι, να προσφύγουν στο δικαστήριο και να ζητήσουν αντικατάσταση των εκκαθαριστών (συνυποβάλλοντας ως δικαιολογητικό και τις δηλώσεις των ότι ουδέποτε έλαβαν γνώση της δικαστικής απόφασης κλπ).

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Θέματα Εταιριών
Εμφανίσεις: 3577