Εκτύπωση

Αθήνα 12/07/2017
Αρ. πρωτ.: 1476


ΘΕΜΑ: Λογιστικές εγγραφές για προμήθεια τράπεζας από συναλλαγές με κάρτες μέσω POS.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Τα Νοσοκομεία ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με ΠΔ 146/2003 . Στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω POS (Point of Sales) τα χρήματα εμφανίζονται στον λογαριασμό την επόμενη ημέρα μειωμένα κατά την προμήθεια της τράπεζας. Ενώ το χρεωστικό σημείωμα (παραστατικό) για τις προμήθειες της τράπεζας εκδίδεται την τελευταία μέρα κάθε μήνα. Ποίες πρέπει να είναι οι λογιστικές εγγραφές την ημέρα που εμφανίζονται τα χρήματα στην τράπεζα μειωμένα κατά την προμήθεια και ποιες πρέπει να είναι οι εγγραφές στο τέλος του μήνα, όταν εκδίδετε το παραστατικό με τις κινήσεις του μήνα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τα άρθρα 3 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 και 15 του Ν.4308/2014 δεν προβλέπεται συγκεκριμένος/τυποποιημένος τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων και διενέργειας των λογιστικών εγγραφών, αλλά διαδικασίες που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος οι οποίες τίθενται ελεύθερα από την οντότητα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, των χρησιμοποιούμενων συστημάτων πληροφορικής και των αποδεκτών πρακτικών.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας πιθανός τρόπος παρακολούθησης.

Έστω ότι το σύνολο των πωλήσεων μιας ημέρας είναι 1.000 ευρώ. Μπορεί να διενεργηθεί η ακόλουθη εγγραφή:

 

Χ

Π

Πελάτες

1.000

 

Έσοδα

 

1.000

Έστω επίσης ότι την επόμενη ημέρα εμφανίζεται στα ταμιακά διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς το ποσό των 980 ευρώ. Μπορεί να διενεργηθεί η ακόλουθη εγγραφή:

 

Χ

Π

Ταμιακά διαθέσιμα

980

 

Προμήθειες υπό διακανονισμό

20

 

Πελάτες

 

1.000

Στο τέλος του μήνα, συγκεντρωτικά με τη λήψη του παραστατικού της τράπεζας για τις προμήθειες, έστω 20 συνολικά για το μήνα, μπορεί να διενεργείται η εγγραφή:

 

Χ

Π

Προμήθειες

20

 

Προμήθειες υπό διακανονισμό

 

20

 

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Λογιστικό Σχέδιο
Εμφανίσεις: 1866