Εκτύπωση

Αθήνα 28/12/2004
Αρ. Πρωτ.: 1082994/1745/ΔE-A΄

ΠΟΛ. 1154

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος από εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, καθώς και της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου.

 

Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο:

α) της οριστικής δήλωσης με τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α (κατά περίπτωση) που παρακρατήθηκαν από εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών,
β) της οριστικής δήλωσης με τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α χαρτοσήμου (κατά περίπτωση) που παρακρατήθηκαν από τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου, έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα.

2. Η οριστική δήλωση φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες υποβάλλεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει σε αυτήν και το άλλο αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, συνοδευόμενο κατά περίπτωση, είτε από το δεύτερο αντίτυπο των εκδοθεισων βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, είτε από μαγνητικά μέσα τα οποία περιέχουν το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.
3. Η οριστική δήλωση φόρου εισοδήματος από τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου υποβάλλεται στην δημόσια οικονομική υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου κατά περίπτωση (άρθρο 20 ν.27/1975) σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει σε αυτήν και το άλλο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30), συνοδευόμενο κατά περίπτωση, είτε από το δεύτερο αντίτυπο των εκδοθεισων βεβαιώσεων αποδοχών είτε από μαγνητικά μέσα τα οποία περιέχουν το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών.
4. Υπόχρεοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες κτλ.) που κατέβαλαν μισθούς, ημερομίσθια, τακτικές ή πρόσθετες ή άλλες αμοιβές για εξαρτημένη εργασία ή συντάξεις, καθώς και τακτικές ή έκτακτες αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου, για πάνω από 29 πρόσωπα, οφείλουν να συμπληρώνουν καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να περιέχουν απαραιτήτως τα στοιχεία που αναγράφονται στη δεύτερη σελίδα των εντύπων των υπόψη δηλώσεων και να επισυνάπτονται σε αυτά.
5. Υπόχρεοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες κτλ.) που κατέβαλαν μισθούς, ημερομίσθια, τακτικές ή πρόσθετες ή άλλες αμοιβές για εξαρτημένη εργασία ή συντάξεις καθώς και τακτικές ή έκτακτες αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου, μπορούν να χρησιμοποιούν αντί για τα προσχεδιασμένα έντυπα (Φ.01.015, Φ.01.015Α) της παραγράφου 1 της παρούσας, έντυπα μηχανογραφικώς σχεδιασμένα, εφόσον αυτά περιέχουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και στις επόμενες σελίδες των εγκεκριμένων εντύπων της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 6285