Εκτύπωση

Αθήνα 08/12/2004
Αρ. Πρωτ.: 1099119/383Α/00ΤΥ/Ε
ΠΟΛ. 1132

 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων. Παροχή οδηγιών.
 

ΣΧΕΤ: Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1085068/1070/Α0006/26-10-2004 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.
 

Όπως είναι γνωστό μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 179/2000 (Φ.Ε.Κ 167 τ. Α΄ 21-7-2000) «Οργάνωση Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων και τροποποίηση του Π.Δ. 280/1997» με αριθμ. 1095541/4526/00ΤΥ/E΄ έγγραφό μας, σας δόθηκαν οδηγίες για την κίνηση των προβλεπομένων, από τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασιών για τη στέγαση των Υπηρεσιών αυτών.
 Με δεδομένο ότι με το άρθρο 60 του Ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ. 210 τ. Α) οι πιο πάνω Υπηρεσίες καταργήθηκαν, γεγονός που σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί με το πιο πάνω σχετικό παρακαλούμε, μετά την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 6 του άρθρου 60 του ως άνω νόμου Υπουργικής απόφασης «περί καθορισμού του χρόνου παύσης της λειτουργία των Τ.Ε.Κ...» να κινήσετε τη διαδικασία της πρόωρης λύσης των μισθώσεων των ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν για τη στέγαση των Υπηρεσιών αυτών.
 Ευνόητο είναι, ότι πριν προβείτε στην πρόωρη λύση των μισθώσεων να εξετάσετε και το ενδεχόμενο στέγασης άλλων υπηρεσιών στα μισθωμένα ακίνητα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 N. 3130/03.
 
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4578