Εκτύπωση

Αθήνα 15/11/2004
Αριθμ. πρωτ.: 1091241/250/0013

ΠΟΛ . 1119

 

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το Φ.Μ.Α.Π. αναδασωτέων εκτάσεων και τροποποίηση της εγκυκλίου 1042365/251/Β0013/ΠΟΛ.1130/14-4-1997.

1. Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με αποφάσεις του ΣτΕ ( 838/03 κ.λ.π.), δεν είναι επιτρεπτή η πράξη χαρακτηρισμού ιδιωτικής έκτασης ως δασικής ή μη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 14 Ν. 998/79 , όταν η κρίσιμη έκταση βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής που έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα.

2. Εξάλλου - σύμφωνα και με επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη – σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικά αναδασωτέες, υφίσταται αντικειμενική και αιτιολογημένη διαπίστωση της πολιτείας ότι πρόκειται για εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 άρθ. 117 του Συντάγματος.
3. Περαιτέρω, από την πιο πάνω Ανεξάρτητη Αρχή ετέθη θέμα άνισης μεταχείρισης για ιδιοκτήτες τέτοιων εκτάσεων αλλά και παραβίασης Συνταγματικών διατάξεων, καθόσον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ( άρθ. 14 Ν. 998/79 , όπως πρόσφατα συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3208/03 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων κλπ.»), το Δασαρχείο ως αρμόδιος φορέας οφείλει να απέχει από πράξεις χαρακτηρισμού αναδασωτέων εκτάσεων και ως εκ τούτου αδυνατεί να χορηγήσει την προβλεπόμενη βεβαίωση περί του δασικού ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών (όπως ορίζεται κατ΄ έτος με υπουργική απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας).
4. Για τους λόγους αυτούς, τροποποιούμε το β΄ εδάφιο της περ. β΄ του αρθ. 23 στη σελ. 5 της 1042365/251/Β0013/ ΠΟΛ. 1130/14-4-97 εγκυκλίου μας, ως εξής:

«Επίσης η αξία των εκτάσεων που αποδεδειγμένα εμπίπτουν στα όρια περιοχής η οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα και για όσο διάστημα δεν έχει αρθεί η αναδάσωση».

5. Επισημαίνεται ότι, κατόπιν συνεργασίας με το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, το οικείο δασαρχείο, μετά από αίτηση του ενδιαφερoμένoυ, θα πιστοποιεί ότι συγκεκριμένη έκταση εμπίπτει στα όρια περιοχής που κηρύχθηκε αναδασωτέα και ότι επιπλέον δεν έχει αρθεί η αναδάσωση, ώστε με την προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής και του σχετικού ΦΕΚ κήρυξης της αναδάσωσης, να χορηγούν οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. την απαλλαγή της περ. β΄ αρθ. 23 του Ν. 2459/97 σε υπόχρεους που κατέχουν αναδασωτέες εκτάσεις.
6. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να διανείμουν την παρούσα στα αρμόδια τμήματα και οι κ.κ. Επιθεωρητές να μεριμνήσουν για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της στη ζώνη ευθύνης τους.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4920