Εκτύπωση

Αθήνα 04/11/2004
Αριθμ. πρωτ.: 1090710/2281/A0012

ΠΟΛ: 1118

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 10531/1-4-2003 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη .......

κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α΄ του πρώτου μέρους της 1030366/10307/80012/1-4-2003 Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4778/21-4-2003, αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ελάχιστη αξία μεταβίβασης

Στην άϋλη αξία της επιχείρησης, προστίθεται η καθαρή θέση αυτής, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω καθώς και το υπερτίμημα που προκύπτει από την ταυτόχρονη μεταβίβαση Ι.Χ.Ε. ή Ι.Χ.Φ. παγίων στοιχείων απαραίτητων για τη λειτουργία της ή ειδικά διαμορφωμένων για τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 1160/1981 εφαρμόζονται μόνο για τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης».

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5296