Εκτύπωση

Αθήνα 4/11/2004
Αρ. Πρωτ.:1088881Ι3354/654/0014

ΠΟΛ. 1113

 

ΘΕΜΑ: Επέκταση εφαρμογής της Π.7395/4269/ΠOΛ.302/5-11-87 Α.Υ.Ο. σε μετόχια του Αγίου Όρους, στη Θεσσαλονίκη και στον Βύρωνα Αθηνών.

Με αφορμή ερώτημα που μας υπoβλήθηκε σχετικά με τη δυνατότητα ή μη εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης στο χώρο των Ιερών Μετοχίων 1) Αγίου Χαραλάμπους στη Θεσσαλονίκη και 2) Αναλήψεως στον Βύρωνα Αθηνών παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες:

 

1. Επειδή τα προαναφερόμενα Ιερά Μετόχια αποτελούν αναπόσπαστα Εξαρτήματα της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους, που βρίσκονται εκτός της χερσονήσου του ¶θω, δεν έχουν νομική αυτοτέλεια αλλά ελέγχονται και διοικούνται άμεσα από την ως άνω Μονή, οι πράξεις που αυτά ενεργούν, θεωρούνται ότι γίνονται από την Ιερά Κοινοβιακή Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου ΄Όρους. Για αυτό, οι χώροι εγκατάστασής τους στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Βύρωνα Αθηνών σε κτήματα που ανήκουν ανέκαθεν στην Ιερή Κοινότητα του Αγίου Όρους, αποτελούν στην ουσία, αλλά και σύμφωνα με την προφορική γνώμη των αρμοδίων νομικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή αναφέρεται στην 1064892/3080/893/0014 ΠΟΛ. 1151/30.5.1995 Δ.Υ.Ο. (Μετόχι Ορμυλίας Χαλκιδικής), εδαφική προέκταση του Αγίου Όρους, πέραν των γεωγραφικών του ορίων. Επομένως στο χώρο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται καθεστώς Φ.Π.Α. ανάλογο εκείνου που ισχύει για το έδαφος του ίδιου Όρους που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω χερσόνησο.
2. Κατόπιν αυτών, εγκρίνουμε όπως, οι διατάξεις της
Π. 7395/4269/ ΠΟΛ. 302/5-11-87 Α.Υ.Ο., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 της 1082911/432810014/ ΠΟΛ. 1164/24-8-92 όμοιας απόφασης εφαρμόζονται ανάλογα στις περιπτώσεις της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιούνται απ΄ ευθείας από και προς τα Ιερά Μετόχια

1) Αγίου Χαραλάμπους στη Θεσσαλονίκη και

2) Αναλήψεως στο Βύρωνα Αθηνών, της εισαγωγής αγαθών που πραγματοποιούν τα ίδια για τις ανάγκες τους, καθώς και της παροχής υπηρεσιών προς αυτά από υποκείμενους της λοιπής Ελλάδας που πραγματοποιούνται στους χώρους εγκατάστασής τους

3. Για την απαλλαγή από Φ.Π.Α. ακολουθείται, από τα Ιερά Μετόχια που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο η διαδικασία που ορίζεται αντίστοιχα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 3, 8 (παράγραφοι 2, 5 και 7 της ανωτέρω απόφασης για τις ίδιες πράξεις που πραγματοποιούνται από και προς το ¶γιο Όρος. )
4. Για τη χορήγηση ή την οριστικοποίηση της οικείας απαλλαγής όλες οι απαραίτητες προς τούτο πράξεις, όπως θεώρηση και υπογραφή των ΔEΛTIΩN ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, χορήγηση βεβαιώσεων, υπογραφή και αποστολή εγγράφων κλπ. που με τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης ορίζεται ότι διενεργούνται από την Ιερά Κοινότητα, τις Μονές, Σκήτες, Κελιά ή άλλα Εξαρτήματα του Αγίου Όρους, πραγματοποιούνται εν προκειμένω με την ευθύνη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας
Αγίου Όρους.
5.
Τέλος, όπου στο κείμενο της ίδιας απόφασης αναγράφονται «περιοχή Aγίου Όρους» και «Τελωνείο Δάφνης» νοούνται για την εφαρμογή της παρούσας και

α) οι χώροι εγκατάστασης του ως άνω Μετοχίων στη Θεσ/νίκη και στον Βύρωνα Αθηνών και

β) τα Τελωνεία Β΄ Θεσσαλονίκης, Αθηνών.


¶ρθρο 8
Τροποποίηση της Π. 7395/4269/1987 Α.Υ.Ο.

(1082911/432810014/ ΠΟΛ. 1164/24-8-92)

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της Π.7395/ 4269/1987 Α.Υ.Ο., αντικαθίστανται ως εξής:

"3. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής ή την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, χωρίς φόρο, κ.λπ., εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 9 του άρθρου 2 της παρούσας αλλά η βεβαίωση για την εισαγωγή των εγχώριων αγαθών στην περιοχή του Αγίου 'Ορους, (κατά ποσότητα και είδος), που αναγράφονται στο σχετικό φορολογικό στοιχείο, θα ενεργείται από την Ιερά Κοινότητα ή την Ιερά Μονή ή τον εκπρόσωπο της Σκήτης (Δικαίο) στην περιοχή της οποίας εκτελούνται τα έργα, ή το ΚΕ.Δ.Α.Κ. (αρμόδια όργανα Δ/ντής ΚΕ.Δ.Α.Κ. και επιβλέπων μηχ/κός), στις περιπτώσεις που αυτό αγοράζει αγαθά ή δέχεται υπηρεσίες για έργα που του έχουν ανατεθεί και εκτελεί στήν περιοχή αυτή ή από τον πολιτικό Διοικητή, προκειμένου για έργα της αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα, για προμήθειες υλικών που ενεργεί η αποθήκη του ΚΕ.Δ.Α.Κ. που βρίσκεται στη Δάφνη του Αγίου 'Ορους, η παραπάνω βεβαίωση θα ενεργείται από το Τελωνείο Δάφνης".

2. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 τής Π. 7395/4269/1987 Α.Υ.Ο. προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:

"Για τυχόν προμήθειες υλικών και αντικειμένων που έγιναν από το ΚΕ.Δ.Α.Κ. ή υπηρεσίες που αυτό έλαβε για έργα που εκτελεί στην περιοχή του Αγ. Όρους μέχρι την έκδοση της παρούσας, η σχετική βεβαίωση για την οριστικοποίηση της απαλλαγής μπορεί να χορηγηθεί από τα όργανα του ΚΕ.Δ.Α.Κ., εφόσον δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα η χορήγηση αυτής από άλλα αρμόδια, κατά περίπτωση) όργανά της περιοχής αυτής".
 

Επιστροφή

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5926